تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی

 • موضوع پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس
 • مربوط به رشته : مشاوره و راهنمایی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 208 صفحه

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان

مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مهارتهای زندگی که شامل ارتباط کلامی و غیر کلامی مؤثر، ابراز و جود یا جرأتمندی ، گوش دادن مؤثر و ادراک احساسات دیگران، حل مسأله اجتماعی و حل تعارض بین فردی و … می باشد، رفتارهای سالم و مثبت و روابط صحیح با همسالان را در دورۀ نوجوانی موجب می گردند، یادگیری این مهارتها برای پیشگیری از سوء مصرف مواد، ایجاد رفتارهای مربوط به بهداشت و سلامت روانی و حل تعارض های بین فردی و بسیاری از مشکلات روانشناختی مورد نیاز می باشد.

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به صورت کلی از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما اثر بخشی مهارتهای ارتباطی و بین فردی، به عنوان یکی از زیر مجموعه های مهارت های زندگی، کمتر مورد پژوهش و ارزیابی قرار گرفته است .

توجه به میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در کنترل و درمان اختلالات روانشناختی است (پیشگیری ثانویه)، در اغلب پژوهش های انجام یافته به تأثیر آموزش مهارتهای در پیشگیری از اختلالات روانشناختی (پیشگیری اولیه) پرداخته شده است و اثر بخشی آموزش مهارت ها در کنترل اختلالات روانی کمتر مورد قرار گرفته است، این پژوهش به اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دانش آموزان با مشکلات روانشناختی پرداخته است.

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی

تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی

نتایج تحقیقات نشان داده است که کمبود مستمر مهارتهای ارتباطی اغلب به ناسازگاری جدی منجر شده و با آموزش مناسب در زمینه مهارت های ارتباطی ضروری ،قابل جبران می باشد. مهارت های ارتباطی مؤلفه هایی چون ارتباط کلامی و غیر کلامی مؤثر، گوش دادن مؤثر، ابراز وجود و نه گفتن به در خواست های نامعقول دیگران، حل مساله اجتماعی، همدل، حل تعارض بین فردی و … را در بر می گیرد. در این پژوهش تعدادی از این عوامل از قبیل شیوه های حل مساله، شیوه های حل تعارض و جرأت ورزی، به دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره، آموزش داده می شود و اثر بخشی این مهارت ها بر سلامت روانشناختی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب پایان نامه تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان

 1. مقدمه
 2. بیان مسأله
 3. ضرورت و اهمیت پژوهش
 4. اهداف پژوهش
 5. فرضیه های پژوهش
 6. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 7. سلامت روانشناختی
 8. شیوه های حل مساله
 9. شیوه های حل تعا رض بین فردی
 10. مهارت جرأت ورزی
 11. مفهوم سلامت
 12. ابعاد سلامت
 13. مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
 14. الف) مهارت های زندگی
 15. ب) ارتباطات ارتباطی
 16. حل مساله
 17. حل تعارض بین فردی
 18. جرأت ورزی یا ابزار وجود
 19. تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
 20. روش تحقیق
 21. متغیرهای مستقل و وابسته
 22. جامعه آماری
 23. نمونه و روش نمونه گیری
 24. ابزارهای جمع آوری اطلاعات
 25. مقیاس SCL-90-R 92
 26. الف) معرفی مقیاس
 27. شاخص های کلی پریشانی
 28. ب) شواهد مربوط به روایی و اعتبار مقیاس
 29. ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
 30. مقیاس شیوه حل مسأله
 31. الف) معرفی مقیاس
 32. ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس
 33. ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
 34. مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
 35. الف) معرفی مقیاس
 36. ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس
 37. ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
 38. مقیاس جرأتمندی جرابک
 39. الف) معرفی مقیاس
 40. ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس
 41. ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
 42. دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
 43. روش جمع آموری اطلاعات
 44. فراوانی گروه ها
 45. تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
 46. الف) آمار توصیفی
 47. جدول ۴-۲- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
 48. جدول ۴-۳- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
 49. جدول ۴-۴- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله
 50. جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله
 51. جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
 52. جدول ۴-۸- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم
 53. ب) آمار استنباطی
 54. جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی
 55. الف) شیوه حل تعارض سازنده
 56. جدول ۴-۱۱ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : شیوه حل تعارض سازنده
 57. ب) شیوۀ حل تعارض غیر سازنده
 58. جدول ۴-۱۲ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده
 59. الف)حل مسأله سازنده
 60. جدول شماره ۴-۱۳ نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده
 61. جدول۴-۱۴ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی
 62. جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه
 63. بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
 64. محدودیت های پژوهش
 65. پیشنهادات
 66. آزمون SCL-90 139
 67. مفهوم سلامت
 68. ابعاد سلامت
 69. مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
 70. الف) مهارت های زندگی
 71. ب) مهارت های ارتباطی
 72. حل مساله
 73. مؤلفه های حل مسأله
 74. الف ) جهت گیری به مساله
 75. ب) مهارت های خاص حل مساله
 76. راهبردهای مقابله ای
 77. سبکهای حل مسأله
 78. نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
 79. حل تعارض بین فردی
 80. تعریف و ماهیت تعارض
 81. انواع تعارض
 82. الف ) تعارض فرد با خود
 83. ب ) تعارض های گروهی و سازمانی
 84. تعارض و تضاد میان ارزش ها
 85. تعارض و تضاد بین نیاز ها
 86. منابع تعارض
 87. سبک های حل تعارض
 88. روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
 89. تعارض های شخصی و بین فردی
 90. منابع مورد استفاده

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.