اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 • موضوع پایان نامه : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
 • مربوط به رشته : حقوق عمومی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 224 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زيرا در دستيابی يک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروی كار نيمی از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بين المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر می برند، با اين وجود می توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به منظور نقد و بررسی وضعيت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد.  کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهم ترين اسنادی است كه به طور مفصل به زوايای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدوديت های موجود در اين زمينه شده است. آنچه موجب شده ايران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپيوندد، تصور برخی از علمای دينی در خصوص اين سند بين المللی می باشد، اين گروه هر گونه تغيير و تحول در مقررات فقهی نظير قضاوت را غير ممكن و تحريف در قوانين اسلامی می دانند. با تغيير در چنين ديدگاه‌ هايی می توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود كه در اينجا فقه پويا بايد مساعی خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد. پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان « اشتغال زنان در نظام حقوقی ايران با توجه به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان »، بهانه‌ ای بود تا شايد بتوان با بررسی و بحث بيشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ايران را به چالش كشانده و همگام با كشورهايی كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته‌ اند، اقدام به ايجاد مكانيسم ويژه جهت استقرار برابری نمود.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صورت زیر می باشد :

 1. چكيده
 2. مقدمه
 3. بخش اول : بررسی اشتغال زنان از ديدگاه‌ های مختلف

 4. فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعی و اقتصادی
 5. گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار
 6. بند اول- اشتغال زنان در دنيا
 7. ميزان اشتغال زنان در دنيا
 8. اشتغال زنان دنيا در بخش‌ های مختلف
 9. بند دوم- اشتغال زنان در ايران
 10. ميزان اشتغال زنان در ايران
 11. اشتغال زنان ايران در بخش‌ های مختلف
 12. گفتار دوم – موانع اشتغال زنان
 13. بند اول- موانع اجتماعی
 14. الف- طرز فكر و باورهای اجتماعی
 15. ب – سنت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی
 16. ج – ازدواج و مسئوليت‌ های خانوادگی
 17. د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان
 18. بند دوم- موانع فرهنگی
 19. الف – موانع آموزشی
 20. ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان
 21. ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط های مختلط
 22. بند سوم- موانع اقتصادی
 23. الف – ركود اقتصادی
 24. ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعاليت‌ های زنان
 25. ج – اختلاف دستمزد
 26. فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللی
 27. گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام
 28. بند اول- كار در اسلام
 29. الف – كار در آيات قرآن كريم
 30. ب- كار در سنت و روايات
 31. ج – كار از ديدگاه فقهی
 32. بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلی زنان
 33. الف – اشتغال زنان در قرآن
 34. ب – اشتغال زنان در سنت و روايات
 35. ج – اشتغال زنان در فقه
 36. 1- ضرورت ملاحظه مقتضيان زمان و مكان در استنباط مقررات اسلامی
 37. 2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی
 38. گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بين المللی
 39. بند اول – مقاوله نامه های سازمان بين المللی كار
 40. الف – مقاوله نامه شماره «111»
 41. ب- مقاوله نامه شماره «100»
 42. ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌
 43. د- مقاوله نامه شماره «103»
 44. بند دوم – اسناد بين المللی حقوق بشر
 45. الف – منشور سازمان ملل متحد
 46. ب – اعلاميه های حقوق بشر
 47. 1- اعلاميه جهانی حقوق بشر
 48. 2- اعلاميه اسلامی حقوق بشر
 49. ج – ميثاق های بين المللی حقوق بشر
 50. 1- ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
 51. 2- ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی
 52. د- كنوانسيون های بين المللی حقوق بشر
 53. 1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
 54. 2- كنوانسيون حقوق سياسی زنان
 55. بخش دوم : بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW) و قوانين موضوعه ايران

 56. فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
 57. گفتار اول – حق اشتغال به عنوان يک حق لاينفک حقوق انسانی
 58. بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW)
 59. الف – رفع تبعيض و تساوی زن و مرد از ديدگاه كنوانسيون
 60. ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون
 61. بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ايران
 62. الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
 63. رعايت كرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی در مورد زنان
 64. تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی
 65. ب- بررسی حق اشتغال زنان از ديد اصولی از قانون اساسی
 66. گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌ های شغلی يكسان
 67. بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌ های شغلی يكسان دركنوانسيون  (CEDAW)
 68. بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌ های شغلی يكسان در قوانين موضوعه ايران
 69. الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری
 70. ب – ايجاد فرصت‌ های يكسان برای اشتغال زنان
 71. گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل
 72. بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در كنوانسيون (CEDAW)
 73. بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانين موضوعه ايران
 74. بند سوم –  محدوديت‌ های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
 75. الف – محدوديت‌ های عمومی
 76. عدم مخالفت با اسلام
 77. عدم مخالفت با مصالح عمومی
 78. ب- محدوديت‌ های اختصاصی
 79. اشتغال به كارهای زيان آور،خطرناک، سخت و حمل  بار بيش از حد
 80. اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات زن
 81. گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنيت شغلی
 82. بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام
 83. الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW)
 84. ب- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانين موضوعه  ايران
 85. بند دوم – حق برخورداری برابر از امنيت شغلی
 86. الف – حق برخورداری برابر از امنيت شغلی در كنوانسيون  (CEDAW)
 87. ب – حق برخورداری برابر از امنيت شغلی در قوانين موضوعه  ايران
 88. گفتار پنجم –حق دريافت مزد مساوی و برخورداری از تامين اجتماعی
 89. بند اول – حق دريافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی
 90. الف – حق دريافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسيون (CEDAW)
 91. ب – حق دريافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی درقوانين موضوعه ايران
 92. بند دوم – حق برخورداری از تامين اجتماعی برابر
 93. الف – حق برخورداری از تامين اجتماعی برابر در كنوانسيون (CEDAW)
 94. ب- حق برخورداری از تامين اجتماعی برابر در قوانين موضوعه ايران
 95. فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
 96. گفتار اول – ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان
 97. بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان در كنوانسيون (CEDAW)
 98. بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداری يا مرخصی زايمان در قوانين موضوعه ايران
 99. گفتار دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزايای دوران بارداری و زايمان
 100. بند اول – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزايای دوران بارداری و زايمان در كنوانسيون (CEDAW)
 101. بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزايای دوران بارداری و زايمان در قوانين موضوعه ايران
 102. گفتار سوم – ارائه خدمات حمايتی به والدين
 103. بند اول –ارائه خدمات حمايتی به والدين در كنوانسيون (CEDAW)
 104. بند دوم – ارائه خدمات حمايتی به والدين در قوانين موضوعه ايران
 105. گفتار چهارم- برخورداری از حمايت در زمان بارداری
 106. بند اول- برخورداری از حمايت در زمان بارداری در كنوانسيون (CEDAW)
 107. بند دوم – برخورداری از حمايت در زمان بارداری در قوانين موضوعه ايران
 108. بخش سوم : بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سياسی

 109. فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سياسی در كنوانسيون (CEDAW)
 110. گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سياسی در كنوانسيون(CEDAW)
 111. بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سياسی در سطح ملی
 112. بند دوم – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سياسی در  سطح بين المللی
 113. گفتار دوم – اتخاذ تدابيری خاص در جهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سياسی
 114. بند اول- اتخاذ تدابيری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نايروبی
 115. بند دوم- اتخاذ تدابيری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن
 116. فصل دوم- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سياسی در قوانين موضوعه ايران
 117. گفتار اول – جايگاه زنان در نهاد رهبری
 118. بند اول – رهبری
 119. بند دوم- شورای رهبری
 120. بند سوم – مجلس خبرگان
 121. گفتار دوم – جايگاه زنان در قوای سه گانه (مجريه، مقننه،قضائيه)
 122. بند اول-قوه مجريه
 123. الف – رياست جمهوری
 124. ب – وزارت
 125. بند دوم- قوه مقننه
 126. الف- مجلس شوراي اسلامي
 127. ب- شوراي نگهبان
 128. بند سوم – قوه قضائيه
 129. الف- قضاوت
 130. ب – رياست قوه قضائيه
 131. گفتار سوم – جايگاه زنان در نيروهای مسلح
 132. بند اول- ارتش
 133. بند دوم – نيروی انتظامی
 134. بند سوم- سپاه پاسداران
 135. نتيجه گیری
 136. فهرست منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.