بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

 • عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
 • مربوط به رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 255 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس :

اگر چه در گذشته فرض بر اين بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عين حق و عدالت می ­باشد. ولی امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با اين حال وی يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروری بود ، ترتيبی مقرر گردد و مکانيزمی در جهت اصلاح بيمبالاتی ، قصور و يا اعمال نظر قاضی ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفری ، از مسير اجرای عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر برای اينکه هر دعوايی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان يکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنيا و سيستم قضايی اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است. و به عنوان يکی از عناصر تشکيل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد.از لحاظ لغوی ، تجدید نظر يعنی در امری يا نوشت ه­ای ­دوباره نظر­کردن ، و يا نوشت ه­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد و در علم حقوق منظور از تجدید نظر ، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعی مميزی و بازبينی اعمال دادگاه بدوی می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه
 2. الف) طرح بحث
 3. ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن
 4. ج) سوالات پايان‌ نامه
 5. د) فرضيات پايان‌ نامه
 6. ه) روش تحقيق
 7. و) پلان كلی
 8. بخش نخست : تجدید نظر در احکام کیفری : سير تحول، مفهوم و مبانی، خصوصيات و آثار

 9. فصل‌ اول : فرايند تكوين و تطور تجدید نظر احكام كيفری

 10. مقدمه
 11. مبحث اول: سير تكوين و تطور تجدید نظر احكام كيفری در حقوق ايران
 12. گفتار اول: تجدید نظر احكام كيفری قبل از انقلاب اسلامی ايران
 13. بند اول: قوانين موقتی اصول محاكمات جزايی
 14. بند دوم: قانون تسريع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانين دادگستری
 15. بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانين دادگستری
 16. گفتار دوم: تجدید نظر احكام كيفری پس از انقلاب اسلامی ايران
 17. بند اول: الغاء نظام تجدید نظر احكام كيفری
 18. بند دوم: احياء نظام تجدید نظر احكام كيفری
 19. بند سوم: وضعيت كنونی تجدید نظر احكام كيفری
 20. مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدید نظر احكام كيفری در حقوق انگلستان
 21. گفتار اول: بررسی فرايند تحول و تطور تجدید نظر احكام صادره از دادگاه جزا
 22. گفتار دوم: بررسی فرايند تحول و تطور تجدید نظر احكام صادره از دادگاه صلح (مجستريت)
 23. فصل دوم : مفهوم و مبانی تجدید نظر

 24. مقدمه
 25. مبحث اول: تعريف و ماهيت تجدید نظر
 26. گفتار اول: تعريف تجدید نظر
 27. بند اول: تعريف لغوی
 28. بند دوم: تعريف اصطلاحی
 29. گفتار دوم: ماهيت تجدید نظر
 30. بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفری
 31. بند دوم: انواع تجدید نظر
 32. مبحث دوم‌: مبانی تجدید نظر
 33. گفتار اول: مبانی نظری تجدید نظر
 34. بند اول: دلايل موافقين تجدید نظر
 35. بند دوم: ادله مخالفين
 36. گفتار دوم: مبانی عملی تجدید نظر
 37. بند اول: دلايل موافقين تجدید نظر
 38. فصل سوم : خصوصيات و آثار تجدید نظر

 39. مقدمه
 40. مبحث اول: خصوصيات تجدید نظر
 41. گفتار اول: تجدید نظر و طرق عادی اعتراض
 42. بند اول: تجدید نظر و واخواهی
 43. بند دوم: تجدید نظر و پژوهش
 44. گفتار دوم: تجدید نظر و طرق فوق‌ العاده اعتراض
 45. بند اول: تجديد نظر و فرجام
 46. بند دوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی
 47. بند سوم: تجدید نظر و شعبه تشخيص
 48. بند چهارم: تجدید نظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌ قضائيه
 49. مبحث دوم: آثار تجدید نظر
 50. گفتار اول: اثر تعليقی تجدید نظر
 51. گفتار دوم: اثر انتقالی تجدید نظر
 52. بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
 53. بند دوم: بر حسب عنوان تجدید نظر خواه
 54. گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعای جديد در مرحله تجدید نظر
 55. بخش دوم : تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوه رسيدگی مراجع تجدید نظر

 56. فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجدید نظر

 57. مقدمه
 58. مبحث اول: ساختار مراجع تجدید نظر
 59. گفتار اول: مراجع تجدید نظر شكلی
 60. بند اول: ديوان عالی كشور
 61. بند دوم: دادگاه عالی عدالت
 62. گفتار دوم: مراجع تجدید نظر ماهوی
 63. بند اول: دادگاه تجدید نظر
 64. بند دوم: دادگاه جزا
 65. مبحث دوم: احكام قابل تجدید نظر و موارد صلاحيت مراجع تجدید نظر
 66. گفتار اول: احكام قابل تجدید نظر
 67. بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام
 68. بند دوم: اصل تاثير دعوی عمومی و خصوصی بر يكديگر
 69. گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجدید نظر
 70. بند اول : موارد صلاحيت مراجع  تجدید نظر شكلی
 71. بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجدید نظر ماهوی
 72. فصل دوم: شرايط و تشريفات تجدید نظر

 73. مقدمه
 74. مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجدید نظر
 75. گفتار اول: تنظيم درخواست تجدید نظر
 76. بند اول: شرايط تنظيم درخواست
 77. بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست
 78. گفتار دوم‌: تقديم درخواست
 79. بند اول: تكاليف تجدید نظر خواه
 80. بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجدید نظر
 81. مبحث دوم: اشخاص ذی حق و مهلت تجدید نظر خواهش
 82. گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدید نظر
 83. بند اول: محكوم‌ عليه
 84. بند دوم: دادستان
 85. بند سوم: مدعی خصوصی
 86. گفتار دوم: مهلت درخواست تجدید نظر
 87. فصل سوم: فرايند رسيدگی و تصميمات مراجع تجدید نظر

 88. مقدمه
 89. مبحث اول: فرايند رسيدگی و تصميمات مراجع تجدید نظر ماهوی
 90. گفتار اول: فرايند رسيدگی و تصميمات دادگاه تجدید نظر
 91. بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجدید نظر در موارد عدم امكان رسيدگی به دعوی تجدید نظر
 92. بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجدید نظر در موارد امكان رسيدگی به دعوی تجدید نظر
 93. گفتار دوم: فرايند رسيدگی و تصميمات دادگاه جزا
 94. بند اول: فرايند رسيدگی دادگاه جزا
 95. بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا
 96. مبحث دوم: فرايند رسيدگی و تصميمات مراجع تجدید نظر شكلی
 97. گفتار اول: فرايند رسيدگی و تصميمات ديوان عالی كشور
 98. بند اول: فرايند رسيدگی و تصميمات ديوان عالی در موارد عدم امكان رسيدگی
 99. بند دوم: فرايند رسيدگی و تصميمات ديوان عالی در موارد امكان رسيدگی
 100. گفتار دوم: فرايند رسيدگی و تصميمات دادگاه عالی عدالت
 101. بند اول: فرايند رسيدگی دادگاه عالي عدالت
 102. بند دوم: تصميمات دادگاه عالی عدالت
 103. نتيجه‌ گيری و پيشنهاد
 104. واژه‌نامه
 105. پرونده‌ های انگليسی مورد استناد
 106. منابع و مآخذ

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.