تهیه متون آموزش واژه حوزه معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

 • موضوع پایان نامه : تهیه متن های آموزش واژه بر اساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 210 صفحه

تهیه متون آموزش واژه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

هدف اصلی یادگیری زبان برقراری ارتباط است، برای دستیابی به این هدف، واژگان نقش مهمی ایفا می‌ کنند، چرا که ایجاد ارتباط بدون واژه‌ ها غیر ممکن است. از این رو، آموزش واژه یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می‌ گردد زیرا بدون آگـاهی از واژه‌ ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط معنی‌ دار با اهل زبان را نخواهد داشت، پس مسئله آموزش واژه‌ ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر یادگیری واژه‌ فرایند ساده‌ ای نیست، اما استفاده از روش‌ های کارآمد در آموزش واژه، یادگیری آن را آسان می‌ کند.

تا کنون روش های مختلفی در زمینه‌ ی آموزش واژه ارائه شده و به کار رفته است. در این میان آموزش واژه بر اساس حوزه‌ های معنایی از جمله روش‌ های موفق علمی بوده است. در این روش، واژه‌ هایی که از نظر معنایی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند یا به یک موضوع خاص مربوط هستند درون متنی واحد قرار می گیرند و با هم آموزش داده می‌ شوند. تحقیقات به عمل آمده در مورد حوزه‌ های معنایی نشانگر این واقعیت است که واژه‌ ها به تنهایی و جدا از واژه‌ های دیگر رنگ و بوی معنایی خود را از دست می‌ دهند. آموزش واژه از این طریق باعث می‌ شود واژه هایی که با یکدیگر ارتباط معنایی دارند بهتر یاد گرفته شوند و نگهداری آنها در حافظه برای مدت زمان طولانی تضمین می‌ شود. چرا که عقیده بر آن است که واژه‌ ها بر اساس حوزه‌ های معنایی در حافظه ـ بلند مدت ذخیره می‌ شوند.

تهیه متون آموزش واژه حوزه معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

تهیه متون آموزش واژه حوزه معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

از آن جا که امروزه آموزش زبان فارسی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است، پرداختن به جنبه‌ های گوناگون آن و تهیه متن‌ های درسی به ویژه در زمینه واژگان اهمیت فراوانی دارد. از این رو، موضوع پایانامه حاضر نیز در راستای تهیه متن‌ های آموزش واژه به روش حوزه‌ های معنایی است.

از آن جا که رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان رشته‌ ای کاملا نوپا است و در مراحل اولیه رشد و تکوین قرار دارد و تحقیقات علمی اندکی در زمینه‌ ی آموزش آن صورت گرفته است، لازم است در زمینه‌ های گوناگون اعم از آموزش واژه و تهیه و تدوین متن های درسی تحقیق و بررسی بیش‌ تری صورت پذیرد. از سوی دیگر ، در سال‌ های اخیر بسیاری از خارجیان به دلایل گوناگون در داخل و خارج از ایران به یادگیری زبان فارسی علاقه‌ مند شده‌ اند، اما در حال حاضر کتاب‌ هایی که برای آموزش زبان فارسی در مراکز آموزش زبان فارسی مورد استفاده قرار می‌ گیرد، بسیار اندک است و در این میان برخی  از کتاب‌ های موجود بر پایه‌ ی روش‌ های علمی استوار نیستند.با وجود این، همین کتاب های اندک هم تا کنون با استقبال نسبتاّ خوبی روبرو شده است و هم اینک در مراکز آموزش زبان فارسی مورد استفاده قرار می گیرد.  پس باید کتاب‌ ها و منابعی بر اساس روش های علمی جدید تهیه و در اختیار علاقه‌ مندان به یادگیری زبان فارسی قرار گیرد.

هدف پایان نامه حاضر، تهیه‌ ی متن های درسی آموزش واژه‌ های زبان فارسی برای هموار کردن راه آموزش زبان فارسی است.

فهرست پایان نامه تهیه متن های آموزش واژه حوزه معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته

 1. چکیده
 2. فصل نخست – کلیات

 3. مقدمه
 4. بیان موضوع
 5. هدف تحقیق و اهمیت آن
 6. سوالات و فرضیه های تحقیق
 7. مفاهیم
 8. واژه
 9. آموزش
 10. نظریه آموزش
 11. یادگیری
 12. رابطه ی آموزش و یادگیری
 13. مقایسه آموزش با یادگیری
 14. حوزه های معنایی
 15. خلاصه
 16. فصل دوم : مطالعات پیشین

 17. اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه
 18. فرایندهای واژه سازی
 19. انواع فرایندهای واژه سازی
 20. تصریف
 21. اشتقاق
 22. ترکیب
 23. قرض گیری / وام گیری
 24. ترجمه قرضی / عاریتی
 25. گسترش/ تعمیم
 26.  تخصیص
 27. کوتاه سازی
 28. سر واژه سازی
 29. اختصار سازی
 30. پسین سازی
 31. بریدن
 32. تبدیل
 33. ادغام / آمیزش
 34. ابداع
 35. نام آوا
 36. مضاعف سازی
 37. انواع واژه
 38. واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما
 39. واژه های دریافتی و واژه های تولیدی
 40. سیر تحول واژه
 41. دوره ی بی توجهی به واژه
 42. دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته
 43. دوره ی توجه
 44. دوره ی پیشرفت
 45. یادگیری واژه
 46. مراحل یادگیری واژه
 47. اصول اساسی در آموزش زبان
 48. راهکارهای یادگیری و یادآوری
 49. انواع راهکارهای یادگیری
 50. عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه
 51. انواع راهکارهای یادگیری واژه
 52. راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه
 53. راهکارهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل ویژگی واژه
 54. راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده
 55. راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده
 56. روش یارگیری حافظه
 57. آموزش واژه
 58. روش های آموزش واژه
 59. روش مستقیم و روش غیر مستقیم
 60. روش مستقیم
 61. آموزش راهکارها
 62. گسترش واژه + آموزش صریح
 63. فعالیت های کلاس
 64. روش غیر مستقیم
 65. متن به تنهایی
 66. فعالیت های برنامه ریزی نشده
 67. فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه
 68. آموزش واژگان غیر فعال
 69. تکرار
 70. روش های جفت پیوسته
 71. فهرست واژه
 72. روش واژه کلیدی
 73. روش ترجمه
 74. آموزش با کمک روابط واژگانی
 75. ارائه ی تصویر
 76. اجرای نمایش
 77. خانواده های واژگانی
 78. روش های معنایی
 79. روش حوزه های معنایی
 80. تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی
 81. روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی
 82. کاربرد فرهنگ
 83. یادگیری واژه از طریق بافت
 84. آموزش واژگان فعال
 85. روش سلسه مورسیا و روزن ویگ
 86. روش پیجین سازی
 87. روش لوکاس
 88. تعداد واژه
 89. انتخاب واژه
 90. معیارهای انتخاب واژه
 91. ارائه ی واژه
 92. وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری
 93. ملاحظات معنی شناختی
 94. معنی شناسی ساختاری
 95. حوزه های معنایی
 96. انواع حوزه های معنایی
 97. روابط معنایی
 98. هم معنایی
 99. شمول معنایی
 100. با هم آیی
 101. رابطه جزء – کل
 102. تباین معنایی
 103. تقابل معنایی
 104. ملاحظات روانشناسی زبان
 105. حافظه
 106. انواع حافظه
 107. حافظه کوتاه مدت
 108. حافظه بلند مدت
 109. حافظه معناشناسی
 110. واژگان
 111. واژگان ذهنی
 112. سازماندهی واژگان ذهنی
 113. اطلاعات واژگانی : دانش واژگانی
 114. اصول آموزش واژه
 115. خلاصه
 116. فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه

 117. مقدمه
 118. نحوه ی انتخاب واحدهای درسی , واژه ها ساختارها
 119. چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی
 120. نحوه ی انتخاب ساختارها
 121. ملاحظات کلی
 122. اطلاعات مربوط به زبان آموز
 123. اطلاعات مربوط به شرح درس
 124. اطلاعات آموزش
 125. ساختار کلی واحدهای درسی
 126. مرحله پیش از خواندن
 127. تصویر
 128. پرسش
 129. مرحله خواندن
 130. مرحله پس از خواندن
 131. سوال های درک مطلب
 132. تمرین کاربرد واژه
 133. تمرین باهم آوایی
 134. تمرین تطبیقی
 135. تمرین واژه های مترادف و متضاد
 136. متن های خواندنی
 137. تمرین شبکه ی واژگانی
 138. تمرین گروهی
 139. تمرین های تصویری
 140. تکلیف
 141. تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار
 142. تمرین های دیگر
 143. خلاصه
 144. فصل چهارم : متن های آموزش واژه

 145. سهراب سپهری
 146. گل آقا
 147. چغازنبیل
 148. زبان آموزی میمون ها
 149. پست
 150. سال نو
 151. فرودگاه
 152. طلای سرخ ایران
 153. جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟
 154. بوی خوش چای
 155. خلاصه
 156. فصل پنجم : خلاصه و نتیجه

 157. خلاصه و نتیجه
 158. موضوعاتی برای تحقیق
 159. منابع
 160. منابع فارسی
 161. منابع انگلیسی
 162. واژه نامه
 163. فارسی – انگلیسی
 164. انگلیسی – فارسی

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.