دانلود پایان نامه ارزیابی و آنالیز کمی آب

 • موضوع پایان نامه : ارزیابی و آنالیز کمی آب
 • مربوط به رشته : کشاورزی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 102 صفحه

ارزیابی و آنالیز کمی آب و ارائه راهکار جهت کاهش و کنترل آن

تا کنون روشهای مختلفی جهت آنالیز کمی آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که اکثر آنها بر اثر مشکلات مختلفی از قبیل تعدد عوامل موثر بر نوع و میزان مولفه ها و متغیر بودن این عوامل در شبکه های مختلف و نیز عدم دسترسی مستقیم به اجزا شبکه، از قابلیتهای مورد نظر از جلمه دقت مناسب، ارائه آنالیز مولفه ایی و یا کاربرد فراگیر برای شرایط مختلف برخوردار نمی باشند.

در این تحقیق، بخش نخست تجزیه و تحلیل آب به حساب نیامده که شامل آنالیز کمی آب می باشد، مورد نظر بوده است. نیامده ارائه گردیده و با توجه به اینکه از مفاهیم حداقل جریان شبانه و نیز تخمین تلفات زمینه و شکستگی ها در روش ارائه شده در این تحقیق استفاده می گردد، این مفاهیم به طول مختصر معرفی گردیده اند. در پاپان این فصل روابط فشار نشت در شبکه های توزیع آب شهری مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصل سوم، روش ارائه شده در این تحقیق جهت آنالیز آب به حساب نیامده به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است که در آن مراحل مختلف آنالیز در سه بخش کلی شامل آنالیز تلفات فیزیکی، آنالیز تلفات غیر فیزیکی و درصد سالانه تلفات بین گردیده اند. در بخش آنالیز تلفات فیزیکی، ابتدا تلفات در دو بخش جداگانه، شامل ارزیابی تلفات زمینه و برآورد تلفات ناشیاز شکست ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان با استفاده از نتایج این آنالیز ها، چگونگی روش برآورد کلی از تلفات فیزیکی سالانه در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه ارزیابی و آنالیز کمی آب

دانلود پایان نامه ارزیابی و آنالیز کمی آب

در بخش آنالیز تلفات غیر فیزیکی نیز، ابتدا مولفه های آن به صورت جداگانه ارزیابی گردیده و سپس برآورد کلی از تلفات غیر فیزیکی بر اساس نتایج آنالیز های مولفه ایی ارائه می گردد.

در پایان این فصل روش محاسبه درصد سالانه تلفات فیزیکی، غیر فیزیکی و آب به حساب نیامده مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم، جهت ارزیابی روش ارائه شده در این تحقیق، آب به حساب نیامده در یک شبکه محدود شده (ایزوله) نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این ایزوله نمونه، بخشی از شبکه توزیع آب شهری است. در این ایزوله و در قالب طرح کاهش آب به حساب نیامده روش دیگری جهت آنالیز آب به حساب نیامده ارائه گردیده است که در ایان این فصل نتایج روش ارائه شده در این تحقیق و روش ارائه شده در طرح کاهش آب به حاسب نیامده مورد مقایسه قرار گرفته اند.

فصل پنجم، شامل جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادات جمع تحقیقاتی بعدی می باشد.

فهرست مطالب پایان نامه ارزیابی و آنالیز کمی آب

 1. فصل اول : کلیات تحقیق

 2. مقدمه
 3. هدف از انجام این تحقیق
 4. مروری بر مطالب فصلهای بعدی
 5. فصل دوم : مروری بر ادبیات فنی

 6. مقدمه
 7. آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری
 8. آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (U.F.W)
 9. الف) تلفات فیزیکی
 10. تلفات زمینه (Background Losses)
 11. شکستگی ها (Bursts)
 12. ب- تلفات غیر فیزیکی
 13. تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده
 14. روشهای آنالیز آب به حساب نیامده
 15. حداقل جریان شبانه  (NFM)
 16. مولفه های حداقل جریان شبانه
 17. عوامل موثر بر حداقل جریان شبانه
 18. شکستگی ها (Bursts)
 19. مصارف شبانه
 20. تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله
 21. تاثیر فرکانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه
 22. تاثیر تدوام اندازه گیری حداقل جریان شبانه
 23. تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه
 24. استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حاسب نیامده
 25. فشار در شبکه های توزیع آب شهری
 26. بررسی وضعیت کلی فشار در شبکه
 27. خطوط همفشار
 28. فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP)
 29. روش نقطه اندازه گیری شاخص (جایگزین)
 30. روش منحنی تراز وزنی شده
 31. روش مشترکین
 32. رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM)
 33. رابطه فشار – شاخص نشت
 34. رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)
 35. خلاصه و نتیجه گیری
 36. فصل سوم – متدولوژی آنالیز کمی آب به حساب نیامده

 37. مقدمه
 38. آنالیز تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری
 39. آنالیز تلفات زمینه
 40. چار چوب عملکرد در آنالیز تلفات زمینه
 41. -گام اول
 42. گام دوم
 43. گام سوم
 44. گام چهارم
 45. اندازه گیری حداقل جریان شبانه
 46. شناسایی و پیمایش محدوده ایزوله
 47. اندازه گیری و تصحیح حداقل جریان شبانه
 48. ب- تصحیح میزان جریان
 49. فاکتور تصحیح فشار (PCF)
 50. فاکتور تصحیح تداوم اندازه گیری (SDCF)
 51. برآورد آب تحویل شده شبانه
 52. انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه
 53. ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه ایزوله
 54. گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه
 55. گام دوم: فاکتور ساعت – روز و محاسبه تلفات زمینه شبانه اولیه
 56. الف- استفاده از رابطه جذر فشار
 57. ج- استفاده از ضریب توصیه شده در Report 26
 58. گام سوم: محاسبه حجم اضافی (Excess Volume) (EV)
 59. گام چهارم: مکان یابی و ارزیابی شکستگیهای گزارش نشده (URB)
 60. تعیین نقاط و مسیرهای فشار سنجی با استفاده از شبیه سازی هیدرولیکی
 61. افزایش حساسیت گره های فشار سنجی نسبت به وقوع شکستگی
 62. تعیین محل دقیق وقوع شکستگی با استفاده از دستگاههای نشت یاب
 63. گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه
 64. گام ششم: اصلاح فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت – روز
 65. تعیین فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت- روز
 66. گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده
 67. جدول محاسباتی (Spreadsheet) آنالیز تلفات زمینه
 68. ارزیابی تلفات ناشی از شکستگی ها
 69. دبی شکستگی (Burst Flow Rate)
 70. تداوم شکستگی (Duration)
 71. فرکانس شکستگی  (Frequency)
 72. محاسبه کل تلفات سالانه ناشی از شکستگیهای در ایزوله
 73. حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله
 74. آنالیز تلفات غیر فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری
 75. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بهره برداری (Eo)
 76. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی (EM)
 77. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای انسانی (EP)
 78. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری (EE)
 79. منحنی دقت کنتور
 80. خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حرکت کنتور)
 81. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر
 82. تلفات غیر فیزیکی ناشی از خرابی کنتورها
 83. حجم کل تلفات غیر فیزیکی از خطای ابزار اندازه گیری
 84. تلفات غیر فیزیکی ناشی از انشعابات غیر مجاز (Eu)
 85. تلفات غیر فیزیکی ناشی از اشتراک غیر مجاز (Eu’)
 86. تلفات غیر فیزیکی ناشی از مصارف مجاز اندازه گیری نشده (Ea)
 87. حجم کل تلفات غیر فیزیکی سالانه
 88. تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی و مولفه های آنها
 89. خلاصه و نتیجه گیری
 90. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.