دانلود پایان نامه سلامت تن و روان

 • موضوع پایان نامه : سلامت تن و روان
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 265 صفحه

سلامت تن و روان

یکى از عوامل اصلى و تعیین کننده در آینده و تربیت کودک، محیط خانواده است، و مىتواند در رشد و شخصیت کودک، اثرات مثبت یا منفى داشته باشد.
میزان نفوذ والدین در کودک، به غیر از جنبه هاى ارثى و ژنتیک، در ساختار آینده کودک، نقشى تعیین کننده دارد.
در محیط متعادل خانواده اى که امنیت، قانونمندى، احترام، محبت، آداب و رسوم صحیح و نظایر آن و خلاصه راه و رسم مشخص حاکم باشد، و ارزش ها، حاکم باشند و در جهت خیر و صلاح و در یک بیان، خانواده در جهت حق باشد، کودک، در کمال سلامت تن و روان بزرگ مى شود و در جهت حق خواهد رفت.

پایان نامه سلامت تن و روان

پایان نامه سلامت تن و روان

و اگر محیط خانواده، امنیت نداشته باشد، قانونمندى در آن نباشد، کینه ها و بى احترامى متقابل، و آداب و رسوم غلط، و خلاصه، راه و رسم هاى غلط حاکم باشد، ضد ارزشها حاکم باشد، و سرانجام در یک بیان، محیط خانواده در جهت ناحق باشد، کودک در بیمارى تن و روان بزرگ مى شود و عاقبت به خیر نخواهد رفت.

فهرست مطالب فهرست پایان نامه سلامت تن و روان

 1. مقدّمه
 2. فصل نخست : شناخت انسان

 3. تن
 4. نفس
 5. روان
 6. مقام اوّل
 7. مقام دوم
 8. مقام سوم
 9. فصل دوم : شناخت نفس و روان

 10. 1 ـ نفس و شئون آن
 11. 2 ـ منِ اصلى
 12. 3 ـ منِ مجازى
 13. 4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى
 14. 5 ـ غرایز
 15. 6 ـ فطرت
 16. 7 ـ عقل
 17. فصل سوم : بهداشت و سلامتى

 18. آشنایى با بهداشت و سلامتى
 19. بهداشت خانواده
 20. اوّل ـ مشاوره
 21. مقدّمه
 22. ژن و کروموزوم چیست؟
 23. بیماریهاى ژنتیک
 24. جهش یا موتاسیون چیست؟
 25. ناهنجاریهاى مادرزادى
 26. مشاوره ژنتیک
 27. 1) ازدواج فامیلى
 28. 2) ازدواج زوجین غیر فامیل
 29. 3) اقدامات پیش از آبستنى
 30. 4) بررسیهاى زمان آبستنى
 31. 5) بررسیهاى موقع تولد
 32. موارد مطالعه کروموزومى
 33. موارد بررسیهاى کروموزومى
 34. سن والدین
 35. عقب ماندگى ذهنى
 36. عقب ماندگى ذهنى چیست؟
 37. سطوح عقب ماندگى
 38. ملاکهاى رشد طبیعى
 39. دوم ـ ازدواج
 40. شرایط پیش از ازدواج
 41. 1 ـ تفاهم و اشتراک نظر
 42. 2 ـ علاقه و محبّت
 43. 3 ـ پرهیز از ازدواجهاى تحمیلى
 44. 4 ـ هماهنگى بینش
 45. 5 ـ اختلاف سنّى
 46. 6 ـ برخورد با مسائل آینده زندگى
 47. 7 ـ مسائل اقتصادى
 48. 8 ـ مسائل خانوادگى و محیطى
 49. 9 ـ جهیزیه و مهریه
 50. 10 ـ مراسم عقد و عروسى
 51. سوم ـ روابط خانواده
 52. ارزشها
 53. 2 ـ محبّت
 54. 3 ـ گذشت
 55. 4 ـ محیط نامتعادل در خانواده
 56. 5 ـ شخصیت عصبى
 57. آداب و احکام غذا خوردن
 58. چربىها
 59. مواد قندى
 60. پروتئینها
 61. پروتئینهاى حیوانى
 62. پروتئینهاى گیاهى
 63. دوم ـ بهداشت و پیشگیرى
 64. 1 ـ پاکیزگى
 65. 2 ـ بهداشت دهان و دندان
 66. پلاک دندانى
 67. پیشگیرى از پوسیدگى دندان
 68. مسواک کردن دندانها
 69. بوى دهان
 70. 3 ـ بهداشت آب و هوا
 71. بهداشت آب
 72. بیماری هاى ناشى از کمبود املاح در آب
 73. گواتروکرتینیسم
 74. بیماریهاى عروقى، قلبى و مغزى
 75. پوسیدگى دندان
 76. بیماریهاى ناشى از افزایش املاح در آب
 77. نوزاد کبود
 78. فلئوروزیس دندان
 79. مسمومیت با فلزات
 80. سختى آب
 81. بهداشت هوا
 82. اثرات آلودگى هوا بر سلامتى
 83. 4 ـ سیگار و اعتیاد
 84. قهوه و چاى
 85. 5 ـ پیشگیرى از بیماری ها
 86. چاقى
 87. بیماریهاى قلبى و عروقى
 88. سرطانها
 89. سوم ـ ورزش
 90. نرمش
 91. استقامت
 92. تشخیص میزان ضربان هنگام تمرین ها
 93. انعطافپذیرى
 94. قدرت
 95. زمان و دفعات تمرین
 96. حرکات کششى و گرمکننده
 97. 4 ـ بهداشت و سلامتى روان
 98. اوّل ـ مقدّمه و تعریف
 99. دوم ـ نشانه هاى هشدار دهنده بیماریهاى روانى
 100. سوم ـ بیماریهاى روانى
 101. بیماریهاى اصلى یا پسیکوزها
 102. 1 ـ کنارهگیرى
 103. 2 ـ تجزیه و انفکاک
 104. 3 ـ اختلالات پارانوئیدى و هزیان
 105. 4 ـ ناهنجاریهاى ادراکى
 106. نوروزها
 107. اختلالات شخصیتى
 108. بیماریهاى روانى دوران کودکى
 109. بیماریهاى دوران سالمند
 110. بیماریهاى روان ـ تنى
 111. مشکلات قبلى
 112. فشار خون
 113. سرطانها
 114. سردرد
 115. حساسیت و آسم
 116. اختلالات گوارشى
 117. فصل چهارم : مسائل زندگى

 118. 1 ـ خانواده
 119. 2 ـ ارتباط با دیگران و هستى
 120. آیا در هستى بدى وجود دارد؟
 121. توجه دقیق به افراد
 122. توجه دقیق به خود
 123. توجه افراد به ما
 124. 3 ـ مال و رزق
 125. انواع رزق
 126. ب ـ رزق جان
 127. 4 ـ غم و شادى
 128. 5 ـ آزمایشهاى دنیایى
 129. مقدّرات پروردگار
 130. شرور
 131. 6 ـ شغل
 132. انتخاب شغل
 133. مشغله زیاد
 134. علاقه مندى به کار
 135. تقسیم کار روزانه
 136. بازنشستگى
 137. ابعاد مختلف زندگى
 138. راه و رسم مشخص زندگى
 139. بینش صحیح و چشم حقبین
 140. تکلیف الهى
 141. در بندگى به چه چیزى مىرسیم؟
 142. فصل پنجم : موانع رشد کمال

 143. مقدّمه
 144. 1 ـ هواى نفس
 145. 2 ـ تعلّقات
 146. نتایج زیانبار تعلّقات
 147. 1 ـ ارتباط وهمى
 148. 2 ـ حرص و هراس
 149. 3 ـ غم
 150. 4 ـ عشق مجازى
 151. 5 ـ نداشتن آخرت
 152. 3 ـ وهم و خیال
 153. وهم
 154. خیال الهى
 155. 4 ـ سوء ظن و بددلى
 156. 5 ـ مدح و ستایش
 157. 6 ـ عُجب
 158. آفات عجب
 159. درمان عجب
 160. 7 ـ کبر و تکبّر
 161. درمان کبر
 162. تواضع
 163. 8 ـ ذلّت و حقارت
 164. 9 ـ حبّ جاه و خودپسندى
 165. عوارض حبّ جاه
 166. درمان حبّ جاه
 167. 10 ـ آمال و آرزوها
 168. 12 ـ حسد
 169. 13 ـ سستى در عمل
 170. 14 ـ دروغ
 171. دروغ در گفتار
 172. دروغ در عمل
 173. دروغ در اخلاق
 174. 15 ـ غیبت
 175. 16 ـ عیب جویى
 176. 17 ـ ریا
 177. انواع ریا
 178. انواع دیگر ریا
 179. 18 ـ حجاب هاى ظلمانى
 180. حجاب میان انسان و خدا
 181. 19 ـ حجاب هاى نورانى
 182. 20 ـ خروج از حجاب ها
 183. خلاصه راههاى خروج از حجاب هاى ظلمانى
 184. 1 ـ غفلت از مقصد
 185. 2 ـ توجه ناقص
 186. 3 ـ عبودیت کامل
 187. فصل ششم : مراتب رسیدن به کمال و حقیقت

 188. مقدّمه
 189. 1 ـ مرتبه طلب
 190. مراتب طلب
 191. دوام طلب
 192. موانع طلب
 193. نشانههاى طلب
 194. مجاهدت در راه طلب
 195. کمک گرفتن از علم و صبر در راه طلب
 196. 2 ـ مرتبه بیدارى
 197. چگونه بیدارى را جایگزین غفلت کنیم؟
 198. تبدیل خودمحورى به خدامحورى
 199. پیمودن راه با نور بیدارى
 200. ابن الوقت بودن
 201. مرکب راه
 202. نتایج بیدارى
 203. 1 ـ توجه به کمال خداوندى
 204. 2 ـ شوق رسیدن به کمال
 205. 3 ـ حضور قلب
 206. 3 ـ مرتبه تزکیه نفس
 207. پاکیزگى ظاهر
 208. پاکیزگى جوارح و اندام
 209. پاکیزگى دل
 210. پاکیزگى سرّ دل
 211. عبودیت
 212. مراحل سیر بندگى در قرآن کریم
 213. یقین
 214. مرتبه اوّل
 215. مرتبه دوم
 216. مرتبه سوم
 217. ایمان و تقوا
 218. اخلاص
 219. اخلاص در گفتار
 220. اخلاص در پندار
 221. اخلاص در عمل
 222. اخلاص در عبودیت
 223. نیت
 224. حُسن خلق
 225. نتیجه حسن خلق
 226. صبر
 227. رضا
 228. مرتبه اوّل
 229. مرتبه دوم
 230. مرتبه سوم
 231. شکر
 232. شکر با نیت
 233. شکر با زبان
 234. شکر در عمل
 235. قناعت
 236. توکل
 237. زهد
 238. خوف و رجا
 239. کلام و سکوت
 240. ترک تکلّف
 241. رعایت حقوق دیگران
 242. تکلیف الهى
 243. ابزار چیست؟
 244. ابزار ناپسند
 245. تکلیف چیست؟
 246. 4 ـ تحوّل احوال
 247. حالات قلب
 248. حکومت قلب محجوب
 249. حکومت قلب تطهیر یافته
 250. حضور قلب
 251. تشتّت خاطر
 252. تعلّق خاطر
 253. رسیدن به حضور قلب
 254. دریافتها از جانب پروردگار و تجلّى انوار
 255. نتیجه دریافتها و تجلى انوار
 256. برخورددارى از حیات طیبه
 257. چگونه به حیات طیبه مى توان رسید؟
 258. واردات قلبى
 259. واردات قلبى از نوع کشف صورى
 260. اسماى حُسنا
 261. اسم نور
 262. اسم بصیر
 263. اسم علیم
 264. اسم جمیل
 265. اسم ربّ
 266. 5 ـ مرتبه عشق
 267. تعریف عشق
 268. انواع عشق
 269. عشق به غیر خدا
 270. تحصیل عشق
 271. دریافت عشق
 272. حال و مقام
 273. نشانه هاى عشق حقیقى
 274. 6 ـ مرتبه حیرت
 275. 7 ـ مرتبه فنا
 276. فصل هفتم : معنویات

 277. 1 ـ توحید
 278. سفرهاى انسان
 279. اوّل ـ سفر از خلق به حق
 280. دوم ـ سفر از حق به سوى حق
 281. سوم ـ سفر از حق به سوى خلق
 282. توحید در ذات
 283. توحید در صفات
 284. توحید در افعال
 285. توحید در عبادت
 286. شرک در ذات خدا
 287. شرک در صفات خدا
 288. شرک در افعال خدا
 289. شرک در عبادت
 290. 2 ـ دانش
 291. علم حصولى
 292. علم حضورى
 293. تعریف علم
 294. علم مذموم
 295. علم نافع
 296. نتیجه گیرى
 297. 3 ـ قرآن
 298. 4 ـ مذهب
 299. 5 ـ تسبیح، دعا و فکر
 300. تسبیح
 301. بندگى
 302. ذکر
 303. آداب دعا
 304. 6 ـ نماز
 305. آثار نماز
 306. ذکر الله الاکبر
 307. سجده
 308. سوز و اشک
 309. 9 ـ خلوت، تهجّد و سحرخیزى
 310. خلوت عام
 311. خلوت خاص
 312. تهجّد
 313. نماز شب
 314. 10 – مطالعه و مراقبه
 315. فاقد منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.