دانلود پروژه ای کامل پیرامون حسابرسی

 • موضوع پروژه : حسابرسی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 78 صفحه

پروژه جامع حسابرسی

حسابرسی به عنوان یک حرفه ، یک تخصص و یک رشته ، عمر نسبتاً کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد . اما همزمان و همراه با تحولات شتاب  آمیز یکصد سال گذشته ، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع  و جوامع حرفه ای ، مؤلفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتاب های گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روش ها و عملکرد این رشته از فعالیت می پردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکار گیری علوم و فنون دیگر، مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید.

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود ، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد  بلکه در اقتباسی ساده انگار و الگو برداری  بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارت 1310 که اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در مبحث راجع به شرکت های سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس ( مفتش ) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و صورت های مالی که توسط مدیریت تهیه می شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومی شرکت هایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند و این بازرسان گاه به حساب های شرکت نیز رسیدگی می کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست.

دانلود پروژه کامل پیرامون حسابرسی

دانلود پروژه کامل پیرامون حسابرسی

نوعی از حسابرسی که در این پروژه بیشتر به آن پرداخته می شود ، رسیدگی به صورت های مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ، مشاهده دارائی ها ، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی ، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر، گردآوری می کنند .

در هر حسابرسی ، بیان صریح حدود رسیدگی، مهم است. این حدود، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می کند. بنابراین، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می شود. واحد مورد رسیدگی می تواند یک واحد با مالکیت فردی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی و و شرکتهای تابع آن ، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد . دوره مورد رسیدگی معمولاً یکسال است. اگرچه بعضی از حسابرسیها دوره کوتاه تری را می پوشاند .

فهرست مطالب پروژه حسابرسی

 1. مقدمه
 2. پیشینه حسابرسی
 3. انواع موسسات حسابرسی
 4. موسسات محلی
 5. موسسات منطقه ای
 6. موسسات ملی
 7. هشت موسسه بزرگ
 8. نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
 9. حسابرسی چیست؟
 10. نکاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری
 11. روش و مراحل ثبت موسسه
 12. فرم تقاضانامه ثبت موسسه
 13. انتخاب نام موسسه
 14. مدارک لازم جهت ثبت موسسه
 15. ثبت در دفتر اندیکاتور
 16. درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار
 17. تغییرات در موسسه
 18. نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه
 19. مدارک لازم جهت ثبت موسسات حسابرسي
 20. اساسنامه موسسه حسابرسي
 21. استانداردهای پذیرفته شده حسابرسي
 22. استانداردهای عمومی
 23. استانداردهای اجرای عملیات
 24. استانداردهای گزارشگری
 25. آیین رفتار حرفه ای
 26. نیاز به آیین رفتار حرفه ای
 27. آیین رفتار حرفه ای در حسابرسي مستقل
 28. اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان
 29. انواع حسابرسی
 30. حسابرسي صورتهای مالی
 31. حسابرسي رعایت
 32. حسابرسي عملیاتی
 33. گزارش حسابرسان
 34. اهمیت گزارش حسابرسان
 35. بند مقدمه گزارش حسابرسان
 36. بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان
 37. بند اظهار نظر گزارش حسابرسان
 38. نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل
 39. کاربرگ های حسابرسي
 40. کاربرگ حسابرسي چیست؟
 41. مالکیت کاربرگ های حسابرسي
 42. انواع کاربرگ ها
 43. رسیدگی به مدارک عمومی
 44. شرکتنامه و اساسنامه
 45. قراردادهای مشارکت شرکا
 46. صورت جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره
 47. قراردادهای منعقده توسط شرکت صاحب کار
 48. قوانین و مقررات
 49. قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسي
 50. قوانین و مقررات تجاری
 51. قوانین و مقررات مالیاتی
 52. قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات
 53. قوانین کار و تأمین اجتماعی
 54. قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی
 55. قوانین خاص
 56. وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد
 57. منابع و ماهیت وجوه نقد
 58. نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد
 59. چقدر زمان برای حسابرسي وجوه نقد؟
 60. برنامه حسابرسي وجوه نقد
 61. حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش
 62. منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی
 63. منشا و ماهیت اسناد دریافتنی
 64. هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها
 65. برنامه حسابرسي دریافتنی ها و معاملات فروش
 66. موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 67. منشا و ماهیت موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 68. چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودی های مواد و کالا
 69. برنامه حسابرسي موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 70. اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاک و تهی شدن
 71. چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسي اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 72. برنامه حسابرسي اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
 73. استهلاک
 74. برنامه حسابرسي ـ هزینه استهلاک و استهلاک انباشته
 75. حساب های پرداختنی و سایر بدهی ها
 76. منشا و ماهیت حساب های پرداختنی
 77. چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حساب های پرداختنی
 78. برنامه حسابرسي
 79. بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیان های احتمالی
 80. بدهی های بهره برداری
 81. چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار
 82. برنامه حسابرسي بدهی های بهره دار
 83. منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه
 84. برخورد حسابرسان با حسابرسي حقوق صاحبان سرمایه
 85. برنامه حسابرسي ـ سهام سرمایه
 86. رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تکمیل حسابرسي
 87. نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها
 88. چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها
 89. اسناد و مدارک
 90. منابع و مآخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.