رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

 • موضوع پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزانی مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه
 • مربوط به رشته : روانشناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 80 صفحه

رابطه عزت نفس با پایگاههای هویت در دانش آموزان

با توجه به اهمیت یادشده دوران نوجوانی و ضرورت شکل گیری یک هویت یکپارچه و منسجم تاثیری که عزت نفس می تواند در هویت خود داشته باشد این تحقیق را بر آن داشت تا در خصوص رابطه بین عزت نفس و هر یک از پایگاههای هویت ( دستیابی – تعلیق – ممانعت – پرآکندگی ) پژوهش به عمل آورد.

فصل اول شامل مباحثی از جمله مقدمه ، موضوع تحقیق ، اهمیت موضوع ، دلایل انتخاب موضوع ، سئوالات تحقیق و تعاریف عملیاتی است می باشد. این پژوهش در بخش های یاد شده به یک سری مباحث کلی در خصوص هویت و انواع آن ، عزت نفس و چگونگی شکل گیری هویت و نیز مباحث ذکر شده بالا نیز پرداخته است .

در فصل دوم که تحت عنوان موضع گیری های نظری در یافته های پژوهشی در خصوص موضوع می باشد این پژوهش به بررسی و تعریف مفهوم هویت و عزت نفس و انواع موضع گیری های نظری در این خصوص پرداخته و در آخر نیز انواع یافته های پژوهشی را که با این پژوهش هم راستا است را نیز مطرح و مورد بررسی قرار داده است .

در فصل سوم با عنوان روش پژوهش به بررسی روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری ، روش جمع آوری اطلاعات ، ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز پرداخته است .

رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

در فصل چهارم با عنوان تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی که در بخش اول به بررسی جمعیت شناختی ازحیث سن ، وضعیت تاهل ، وضعیت تحصیلات پدر، وضعیت تحصیلات مادر، رشته تحصیلی و ترتیب تولد نیز توجه داشته و نتایج ذیل نیز حاصل شده است که درگروه بیشترین فراوانی درگروه سنی 17 سال و کمترین فراوانی در گروه سنی 20 سال بوده و در خصوص وضعیت تاهل در گروه نمونه این پژوهش 9 نفر متاهل و 151 نفر مجرد بودند. از نظر تحصیلات پدر و مادر بیشترین تحصیلات پدر در وضعیت تا دیپلم با فراوانی 130 و کمترین میزان آن در وضعیت بالاتر از لیسانس با فراوانی 2 بوده و بیشترین میزان تحصیلات مادر نیز در وضعیت تادیپلم با فراوانی 144 و کمترین میزان آن در وضعیت بالاتر از لیسانس و حوزوی با فراوانی 0 می باشد. در بررسی توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی بیشترین میزان رشته تحصیلی در رشته ریاضی با فراوانی 79 و کمترین میزان آن رشته انسانی با فراوانی 35 نفر می شود و در توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب ترتیب تولد بیشترین میزان نوع تولد در گروه غیره با فراوانی 89 و کمترین آن در نوع ترتیب تولد آخر با فراوانی 20 می باشد.

در بخش دوم فصل چهارم باعنوان بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها به بررسی و طبقه انواع پایگاههای هویت و همچنین عزت نفس و محاسبه میانگین در پایگاههای هویت و عزت نفس و در آخر به بررسی و مقایسه همبستگی بین پایگاههای هویت و عزت نفس نیز پرداخته شده است و نتایج حاصل از این همبستگی ها بدین صورت می باشد که با نمره همبستگی معادل 22/0 بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس می توان اظهار داشت که بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین با نمره همبستگی 328/0 بین پایگاه پراکندگی و عزت نفس نیز می توان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی و عزت نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما در بررسی نمره همبستگی پایگاه هویت تعلیق و عزت نفس که دارای نمره ای معادل 012/0 و نمره همبستگی پایگاه هویت ممانعت و عزت نفس با نمره همبستگی 028/0 هیچ گونه رابطه معنا داری مشاهده نشد.

فهرست مطالب رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان

 1. فصل اول : کلیات

 2. مقدمه
 3. موضوع تحقیق
 4. اهداف تحقیق
 5. اهمیت موضوع
 6. دلایل انتخاب موضوع
 7. سوالات تحقیق
 8. تعاریف عملیاتی واژه ها
 9. فصل دوم : موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع

 10. موضع گیری نظری در خصوص هویت و عزت نفس
 11. تعریف هویت و عزت نفس
 12. شکل گیری هویت
 13. نظریه های هویت
 14. نظریه بلوز
 15. نظریه کگان
 16. نظریه لووینگر
 17. نظریه اریکسون
 18. نظریه گلاسر
 19. نظریه های عزت نفس
 20. نظر فردم
 21. نظریه اریکسون
 22. نظریه بندورا
 23. نظریه کلی
 24. دیدگاه (( انسان گرایی ))
 25. نظریه مزلو
 26. نظریه ی راجرز
 27. یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
 28. نتیجه گیری
 29. فصل سوم : روش پژوهش

 30. روش تحقیق
 31. جامعه و نمونه آماری
 32. روش جمع آوری اطلاعات
 33. ابزار اندازه گیری هویت
 34. پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 35. نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 36. نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 37. اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من
 38. ابزار اندازه گیری عزت نفس
 39. پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 40. نحوه اجرای پرسشنامه  عزت نفس کوپر اسمیت
 41. نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 42. اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 43. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 44. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 45. بررسی جمعیت شناختی
 46. جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن
 47. جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل
 48. جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر
 49. جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر
 50. جدول 4-5- توزیع فراوانی ازمودنیها بر حسب رشته تحصیلی
 51. جدول 6-4- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد
 52. بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
 53. جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس
 54. جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی
 55. بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق رابطه معنا داری وجود دارد
 56. جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس
 57. همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق
 58.  بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت رابطه معناداری وجود دارد
 59. جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس
 60. جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت
 61. بین میزان عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی رابطه معنا داری وجود دارد
 62. توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس
 63. جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی
 64. جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ،  تعلیق ،‌ ممانعت و پراکندگی
 65. فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

 66. بحث ونتیجه گیری
 67. نتیجه گیری نهایی
 68. محدودیتها
 69. پیشنهادات
 70.  الف )‌ منابع فارسی
 71. ب :  منابع خارجی

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.