مقاله راه ها و روش های‌ کاهش‌ درد در ستون فقرات و کمر

 • موضوع مقاله : راه ها و روش های‌ کاهش‌ درد در ستون فقرات و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ ها و آسیب‌ دیدگی های‌ مهره‌
 • مربوط به رشته : پزشکی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۱۱۱ صفحه

راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون فقرات و کمر با کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌

 به‌ طور کلی‌ ایمپلنت های‌ مورد مصرف‌ در درمان‌ نارسائی‌ ها و جراحات‌ ستون فقرات ، در دوره‌ درمان‌ بارگذاری‌ های‌ زیر را متحمل‌ می‌ شوند :

 •  الف‌) بارهای‌ استاتیکی‌ (Static Loads) : ناشی‌ از وزن‌ ساختار ستون فقرات و اندام‌ فوقانی‌ و  Trunk .
 •  ب‌) بارهای‌ کاری‌ (Working Loads) : در اثر حرکت‌ فرد و بار برداری‌ احتمالی‌ در وضعیت های‌ مختلف‌.
 •  ج‌) بارهای‌ ارتعاشی‌ (Vibratory Loads) : با فرکانس‌ و دامنه‌ کم‌ در اثر عمل‌ تنفس‌.
 •  د) بارهای‌ اتفاقی‌ (Accidental Loads) اعمال‌ نیروهای‌ اتفاقی‌ و شوکی‌.
مقاله راه ها و روش های‌ کاهش‌ درد در ستون فقرات و کمر

مقاله راه ها و روش های‌ کاهش‌ درد در ستون فقرات و کمر

اعمال‌ بارهای‌ تکراری‌ و به عبارتی‌ سیکلی‌ و تنش های‌ سیکلی‌ می‌ تواند در این‌ ایمپلنت ها به‌ ایجاد عیوب‌ ریز ساختار منجر شود. این‌ عیوب‌ با ادامه‌ سیکل های‌ بارگذاری‌ جمع‌ شده‌ و می‌ تواند در حد ترک‌ و یا دیگر عیوب‌ گسترش‌ یابند که‌ نهایتاً به‌ گسیختگی‌ و یا شکست‌ خستگی‌ ایمپلنت‌ مورد نظر می‌ انجامد.

از طرفی‌ در ستون فقرات اینسترومنته‌ شده‌، با گذشت‌ زمان‌ مهره‌ معیوب‌ التیام‌ یافته‌ (و یا در صورت‌ اعمال‌ گرافت‌ استخوانی‌ همجوشی‌ رخ‌ داده‌) و استخوان‌ رو به‌ بهبودی‌ رفته‌ و میزان‌ بار حمل‌ شده‌ از سوی‌ ستون فقرات افزایش‌ می‌یابد و به‌ همین‌ نسبت‌ بار کمتری‌ به‌ ایمپلنت‌ وارد می‌ شود. در حقیقت‌ با گذشت‌ زمان‌ مسابقه‌ ای‌ میان‌ خستگی‌ ایمپلنت‌ و همجوشی‌ استخوان‌ (Bone Fusion) وجود دارد.

امروزه‌ پس‌ از طراحی‌ و ساخت‌ یک‌ ثابت‌ کننده‌ ستون‌ مهره‌ ای‌ از نوع‌ داخلی‌ (Internal) ، توان‌ بیومکانیکی‌ وسیله‌ در برقراری‌ پایداری‌ ستون‌ مهره‌ آسیب‌ دیده‌ مطالعه‌ می‌ گردد. ارزیابی‌ توان‌ بیومکانیکی‌ یک‌ وسیله‌ در شرایط‌ واقعی‌ فیزیولوژیکی‌ (In – Vivo)  تحت‌ شرایط‌ بارگذاری‌ بسیار نزدیک‌ به‌ شرایط‌ واقعی‌ بدن‌ و حرکات‌ بدن‌ مستلزم‌ مطالعات‌ طولانی‌ و صرف‌ هزینه‌ های‌ فراوان‌ می‌ باشد. بدین‌ لحاظ‌ امروزه‌ محققین‌ بمنظور ارزیابی‌ توان‌ بیومکانیکی‌ وسائل‌ تثبیت‌ کننده‌ از روش های‌ شبیه‌ سازی‌ استفاده‌ می‌ کنند.

فهرست مطالب مقاله راه ها و روش های کاهش درد در ستون فقرات و کمر

 1. چکیده‌
 2. مقدمه‌
 3. آناتومی‌ ستون فقرات
 4. تقسیم‌ بندی‌ منطقه‌ ای‌ ستون‌ مهره‌ ها
 5. ساختمان‌ مهره‌ های‌ ستون فقرات
 6. انحنای‌ ستون فقرات
 7. خصوصیات‌ مهره‌ های‌ کمری‌
 8. دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (Intervertebral Disc)
 9. لیگامنت‌ ها (Ligaments)
 10. بیومکانیک‌ مهره‌ Biomechanics of Vertebral
 11. مکانیزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌ های‌ ستون فقرات
 12. نیروهای‌ وارد بر ایمپلنت های‌ ستون فقرات
 13. تعیین‌ الگوهای‌ شکست‌ در اثر اعمال‌ بار
 14. مقاومت‌ فشاری‌ مهره‌ ها
 15. نیروهای‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌ (inter retebrol Disc)
 16. تست‌ مقاومت‌ فشاری‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌
 17. خصوصیات‌ کششی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌
 18. بارهای‌ خمشی‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌
 19. آزمایشات‌ پیچشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌
 20. مشاهدات‌ سفتی‌ برشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ ای‌
 21. خصوصیات‌ بیومکانیکی‌ لیگامنت‌ ها
 22. بیماری ها و ناهنجاری‌ های‌ ستون فقرات
 23. شکست های مهره‌ ای‌ ستون فقرات
 24. لغزش‌ قدامی‌ جسم‌ مهره‌ (Spondylolisthesis)
 25. تغییر شکل ها
 26. انواع‌ ثابت‌ کننده‌ های‌ ستون فقرات
 27. ثابت‌ کننده‌ های‌ خلفی‌ (Posterior Fixator)
 28. ثابت‌ کننده‌ های‌ قدامی‌ (Anterior Fixator)
 29. خصوصیات‌ عمومی‌ ثابت‌ کننده‌ ها
 30. نیروها و تنش های‌ وارد شونده‌ بر ثابت‌ کننده‌ ها
 31. عوامل‌ و محدودیت ها در تأثیر ثابت‌ کننده‌ ها
 32. تأثیرات‌ خستگی‌ به‌ ایمپلنت ها
 33. مفهوم‌ کیج‌
 34. تاریخچه‌ استفاده‌ از کیج‌
 35. انواع‌ کیج‌
 36. رفتار بیومکانیکی‌ Spacer ها
 37. انطباِ استخوانی‌ پس‌ از جایگذاری‌ Spacer یا کیج‌ های‌ ستون فقرات
 38. روشهای‌ جراحی‌ و جایگذاری‌ Implant در ستون فقرات
 39. روش‌ خلفی‌ Plif در جراحی‌
 40. روش‌ قدامی‌ Alif در جراحی‌
 41. مقایسه‌ معایب‌ و مزیت های‌ روش‌ جراحی‌ خلفی‌ Plit و قدامی‌ Alit
 42. چگونگی‌ مکانیزم‌ انتقال‌ بار در کیج‌ های‌ استوانه‌ ای‌
 43. تحقیقات‌ و بررسی های‌ انجام‌ شده‌ در مورد کیج ها و اثرات‌ پیوندهای‌ استخوانی‌
 44. تکنیک‌ های‌ آماده‌ سازی‌ کیج‌
 45. مفهوم‌ Degenerative
 46. عوامل‌ دژنراتیو ستون فقرات
 47. برطرف‌ کردن‌ Degenerative دیسک‌
 48. مسائل‌ و مشکلات‌ جراحی‌ کیج‌ ها
 49. تأثیر تعداد کیج‌ ها در پایداری‌ ستون فقرات
 50. مزایای‌ استفاده‌ از کیج‌
 51. مراقبت های‌ پس‌ از جایگذاری‌
 52. بررسی‌ عوامل‌ موقعیت‌ در جایگذاری‌ کیج‌
 53. تأثیرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ (Bone groft)
 54. اثرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر روی‌ رفتار بیومکانیک‌ مهره‌ ها
 55. فیوژن‌ ستون فقرات
 56. تاریخچه‌ فیوژن‌
 57. تأثیر محل‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر توزیع‌ تنش‌
 58. بررسی‌ فیوژن‌ های‌ کیج‌ تیتانیومی‌ در نگهداری‌ ستون فقرات
 59. دلایل‌ استفاده‌ از فیوژن‌
 60. فیوژن‌ قدامی‌
 61. عوالم‌ مؤثر در تسریع‌ فیوژن‌
 62. فیوژن‌ خلفی‌
 63. آمارهای‌ بدست‌ آمده‌ در مورد فیوژن‌ های‌ کیج‌ های‌ تیتانیومی
 64. خطرات‌ جراحی‌ های‌ ستون‌ فقرات‌
 65. عناصر و آلیاژها در پزشکی‌
 66. خصوصیات‌ سطح‌ و تغییر آن‌
 67. عوامل‌ مؤثر در آسیب‌ دیدگی های‌ ایمپلنت‌
 68. مواد غیرفلزی‌
 69. پلی‌ متیل‌ متاکریلیت‌
 70. معرفی‌ نرم‌ افزار المان‌ محدود ANSYS و کاربرد آن‌ در مهندسی‌
 71. کاربرد FEM در مهندسی‌ پزشکی‌
 72. ابعاد و اندازه‌ ها در کیج‌ LT
 73. نیروها و ممان‌ های‌ وارد بر کیج‌ LT
 74. چگونگی‌ ترسیم‌ مدل‌ کیج‌ LT
 75. چگونگی‌ ترسیم‌ کیج‌ Jaguar
 76. مراحل‌ بارگذاری‌ در کیج‌ Jaguar
 77. تحلیل‌ کیج‌ LT در حالت های‌ مختلف‌ بارگذاری‌
 78. نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ inferior یا تکیه‌ گاهی‌
 79. نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ Anterior
 80. مقایسه‌ کیجهای‌ Jaguar و LT در حالت‌ Standing و Flextion
 81. نتایج‌ و پیشنهادات‌
 82. منابع‌ و مراجع‌
RIAL 50,000 – خرید
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.