روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

 • موضوع پایان نامه : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
 • مربوط به رشته : مدیریت دولتی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 133 صفحه

روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

افزایش سرمایه به عنوان یکی از منابع تامین مالی در شرکت های سهامی به شمار می رود و از دو طریق انجام می شود :

یکی از طریق افزایش ارزش اسمی سهام موجود شرکت ها که در این روش هیچ تغییری در تعداد سهام شرکت ایجاد نمی شود راه دیگر افزایش سرمایه، صدور سهام جدید در ازاء دریافت وجه نقد و یا از محل اندوخته های حقوق صاحبان سهام،تبدیل  مطالبات حال شده سهام داران و اشخاص و از محل سود انباشته یا تبدیل اوراق قرضه به سهام (صدور سهام جدید در این روش موجب افزایش تعداد سهام شرکت می گردد) است. در این تحقیق افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی سهام داران در نظر گرفته شده است.

با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ” ساختار مالی ” دست یابند . چراکه در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسیم نشده تامین شده است ، اشاره دارد مبالغی که از منابع مذکور تامین می گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید بکار گرفته می شود با توجه به اینکه منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است لذا بکارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد.

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ، بخصوص استفاده از استقراض  برای دوره های زمانی بلند مدت ، از جمله مواردی است که شرکتها بعنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز معتقدند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه . با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پولهای زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود و گروهی از صاحب نظران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد. جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکتها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتبل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد .

تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام گرفته مؤید این مسئله است که بطور متوسط شرکتها وقتی اقدام به انتشار سهام می کنند ، قیمت سهام کاهش می یابد و ادامه روند افزایش سرمایه بدون کسب بازده مناسب و با هزینه سرمایه بالا بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجه خواهد ساخت .

از نظر مدیریت مالی ، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه ، و ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت بسیار اهمیت دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تاثیر گذاشت لذا ما در این تحقیق در صدد آن هستیم که آیا منابع تامین مالی  بر روی ارزش شرکت تاثیر دارد یا خیر؟ و اینکه آیا در بورس اوراق بهادار ارزش شرکت تحت تاثیر شیوه های تامین مالی قرار میگیرد؟

فهرست مطالب پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

 1. چکیده
 2. فصل اول : کلیات تحقیق

 3. مقدمه
 4. بیان مسئله
 5. اهمیت موضوع تحقیق
 6. اهداف تحقیق
 7. دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع
 8. فرضیه های تحقیق
 9. قلمرو تحقیق
 10. جامعه آماری
 11. روش تحقیق
 12. روش جمع آوری اطلاعات
 13. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 14. ساختار کلی تحقیق
 15. تعریف واژه ها
 16. فصل دوم : ادبیات تحقیق

 17. بخش اول : روشهای تامین مالی
 18. تاریخچه
 19. شیوه های تامین مالی
 20. روشهای متداول برای تامین مالی
 21. تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت
 22. وامهای بلند مدت
 23. ویژگیهای وامهای بلند مدت
 24. مزایای وامهای بلند مدت
 25. معایب وامهای بلند مدت
 26. سهام ممتاز
 27. ویژگی های سهام ممتاز
 28. انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
 29. مزایای انتشار سهام ممتاز
 30. معایب انتشار سهام ممتاز
 31. سهام عادی
 32. ویژگیهای سهام عادی
 33. انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
 34. مزایای انتشار سهام عادی
 35. معایب انتشار سهام عادی
 36. اختیار خرید سهام
 37. ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی
 38. مزایای اختیار خرید سهام
 39. معایب اختیار خرید سهام
 40. سهام عادی
 41. ویژگیهای عمومی سهام عادی
 42. نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها
 43. نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها
 44. سودهای توزیع نشده شرکت
 45. سود انباشته
 46. مزایای استفاده از سود انباشته
 47. معایب استفاده از سود انباشته
 48. روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها
 49. سود سهمی
 50. اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15
 51. بازده سهام
 52. بخش دوم : هزینه های تامین مالی
 53. هزینه سرمایه
 54. محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 55. مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری
 56. معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری
 57. معایب استفاده ارزش بازار
 58. نظریه های ساختار سرمایه
 59. مفروضات CAPM
 60. نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت
 61. موسسات درحال رشد
 62. موسسات در حال افول
 63. موسسات در حال بلوغ
 64. تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست)
 65. عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود
 66. بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها
 67. تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها
 68. تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها
 69. تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها
 70. تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها
 71. اهرام مالی
 72. سیات تقسیم سود و ارزش شرکت
 73. اصول اساسی حاکم بر تحقیق
 74. اثر سیاست تقسیم سود
 75. سودآوری و ارزش شرکت
 76. رشد تقسیم سود و رشد سودآوری
 77. بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل و خارج)
 78. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
 79. تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران
 80. فصل سوم : متدولوژی تحقیق

 81. مقدمه
 82. روش تحقیق
 83. اهداف تحقیق
 84. فرضیه های تحقیق
 85. جامعه آماری
 86. نمونه آماری
 87. قلمرو تحقیق
 88. روش جمع آوری اطلاعات
 89. روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق
 90. ضریب همبستگی پیرسون
 91. آزمون اختلاف میانگین دو جامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیک
 92. آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f ( استندکور/ فیشر)
 93. آزمون K-S
 94. فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق

 95. مقدمه
 96. آزمون فرضیه ها
 97. فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 98. مقدمه
 99. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 100. نتیجه گیری کلی
 101. پیشنهادت تحقیق
 102. پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 103. پیشنهادات آتی
 104. محدودیتهای تحقیق
 105. منابع و مآخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.