پروژه حسابداری سیستم حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی

 • موضوع پروژه : سیستم حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی
 • مربوط به رشته : حسابداری
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم  نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب مؤسسات است .

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی

وظایف حسابداران در مور هزینه حقوق و دستمزد از ساده ترین و در عین حال با اهمیت ترین آنها ست . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوبیت بین کارکنان و کارفرما می باشد . مدارک سیستم حقوق و دستمزد که بدرستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشد نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات ، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار ، بیمه ، مالیات ها و … است .

سیستم حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی

سیستم حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

در مؤسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هریک از کارکنان می تواند بر اساس ساعات کار به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی و یا حقوق ماهانه باشد . هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعات  مربوط به دریافتی هریک از کارکنان بایستی همراه با ریز محاسبات و مبنی برمدارک کارکرد وی پردازش و ارائه شود. بنابراین می توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود:‌

سیستم حقوق و دستمزد مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کار  در تولید محصولات و یا ارائه خدمات یا به صورت ها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می کند.

فهرست مطالب پروژه سیستم حقوق و دستمزد کارخانه صنایع غذایی

 1. مقدمه
 2. فصل اول : کلیات

 3. شرکت کشت و صنعت بهشاد خراسان
 4. آدرس کارخانه
 5. تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت بهشاد
 6. اهداف کارخانه
 7. خط‌مشی سیستم مدیریت کیفیت بهشاد خراسان
 8. ظرفیت کارخانه
 9. نمودار سازمانی
 10. پلان شرکت بهشاد
 11. فصل دوم : سیستم حقوق و دستمزد

 12. اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
 13. تعریف سیستم حقوق و دستمزد
 14. داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از
 15. کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد ‌
 16. ۱٫دایره کارگزینی
 17. ۲٫دایره ثبت اوقات کار ‌
 18. الف ‌ کارت ساعت ‌
 19. ب ‌ماشین ساعت زن
 20. ح دایره حقوق و دستمزد
 21. د ‌دایره پرداخت حقـوق و دستمزد
 22. حسابداری هزینه حقوق و دسـتمزد
 23. درآمد کارکنان ‌
 24. مزد
 25. تبصره یک
 26. حق السعی
 27. مزد ثابت
 28. تبصره
 29. پاداش
 30. کسور مربوط به درآمد کارکنان ‌
 31. حق بیمه سهم کارکنان
 32. مالیات حقوق و دستـمزد
 33. سایر کسور‌
 34. تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت
 35. مدارک سیستم حقوق و دستمـزد
 36. لیست حقوق و دستمزد
 37. ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر
 38. حق بیمه سهم کارفرما‌
 39. صورت حساب حـقوق و دستمزد
 40. کارت مشخصات حقـوق و دستمزد
 41. کارت مجموع در آمد کارکنان
 42. تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران
 43. نکات کلی و اصولی در طراحی سیستم ها
 44. الف پرسنل واجد شرایط
 45. ب تعیین مسئولیت ها
 46. ج‌ تفکیک مسئولیت برای عملیات مربوط به هم ‌
 47. د تفکیک عملیات از حسابداری
 48. ه بکارگیری شیوه های کنترل و حفاظت
 49. و ممیزی مستقل ‌
 50. ویژگی های اطلاعات وارده به سیستم ‌
 51. کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دسـتمزد ‌
 52. صدور چک عهده حساب بانکی واحد
 53. پرداخت نقدی
 54. واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان
 55. روش ثبت در حسابها‌
 56. بازنشستگی و پس انداز کارکنان ‌
 57. تأثیر طرحهای تشویق دستمزد
 58. مالیات حقوق و دستمزد
 59. فصل سوم : آشنایی با برخی از اصطلاحات حقوق و دستمزد

 60. آشنایی با برخی از اصطلاحات
 61. پاداش
 62. ۲٫سیستم حقوق و دستمزد
 63. اضافه کاری
 64. سایر کسور‌
 65. پیمانکارن
 66. درآمد کارکنان ( حقوق و دستمزد ناخالص )
 67. حق بیمه سهم کارفرما
 68. ۸٫حق بیمه سهم کارکنان
 69. ۹٫دایره پرداخت ‌
 70. ۱۰٫دایره ثبت اوقات کار
 71. ۱۱٫دایره حـقوق و دستمزد
 72. ۱۲٫دایره کارگزینی
 73. ۱۳٫صورتحساب حقوق و دستمزد
 74. ۱۴٫کارت مجموع درآمد کارکنان
 75. ۱۵٫کارت مشخصات حقـوق و دستمزد
 76. مدارک سیستم حقوق و دستمزد
 77. مبلغ خالص قابل پرداخت
 78. مالیات حقوق ‌
 79. لیست حقوق و دستمـزد
 80. ۲۰ . کسور مربوط به آمد کارکنان
 81. کنترل دستمزد
 82. دستمزد مستقیم
 83. دستمزد غیر مستقیم
 84. زمان عادی انجام کار
 85. زمان استاندارد انجام کار
 86. دوایر کنترل کننده حقوق و دستـمزد ‌
 87. ۱٫دایره کارگزینی
 88. دایره زمان سنجی ‌
 89. ۳‌.دایره برنامه ریزی تولید‌
 90. دایره ثبت اوقات کار
 91. دایره حسابداری حقوق و دسـتمزد ‌
 92. دایره حسابداری بهای تمام شده
 93. اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق ودستمزد
 94. حقوق پایه
 95. توجه
 96. ساعات کار عادی
 97. ساعات کار اضافی (اضافه کاری)
 98. مثال
 99. نوبت کاری
 100. پاداش
 101. مثال ‌
 102. مرخصی استحقاقی ‌
 103. طرحهای تشویقی دستمزد
 104. کارآموزی
 105. اوقات تلف شده
 106. تنظیم لیست حقوق و دسـتمزد ‌
 107. کسورحقوق و دستمزد ‌
 108. مالیات حقوق و دستمزد
 109. حق بیمه های اجتماعی
 110. ۱٫صندوق اجراء ( اجرائیات )
 111. ۲٫کسور توافقی
 112. ۳٫بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص ‌
 113. مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد ‌
 114. ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق و دسـتمزد ‌
 115. مثال
 116. محاسبات مربوط به ثبت لیست حقوق و دسـتمزد
 117. الف – کل حقوق و دستمزد ، شامل دستمزد مستقیم و غیر مستقیم
 118. ب کسور حقوق و دسـتمزد محاسبه
 119. ج اختلاف طرف بدهکار وطرف بستانکار
 120. د ‌حق بیمه های اجتماعی سهم کارفرما
 121. ه حق بیمه بیکاری سهم کارفرما
 122. ۱٫آرتیکل مربوط به تسهیم هزینه حقوق و دستمزد
 123. محاسبات مربوط به تسهیم هزینه حقوق ودستمزد به قسمتهای مختلف
 124. الف-حقوق ودستمزد مستقیم
 125. ب-برای محاسبه جمع حقوق و دستمزد غیر مستقیم کارخانه
 126. هزینه بیمه های اجتماعی مربوط به دستمزد مستقیم
 127. هزینه بیمه های بیکاری مربوط به دستمزد مستقیم
 128. هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد مستقیم
 129. هزینه بیمه بیکاری مربوط به دستمزد غیر مستقیم کارخانه
 130. هزینه بیمه اجتماعی مربوط به دستمزد غیر مستقیم کارخانه
 131. هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد غیر مستقیم کارخانه
 132. مبلغی که باید به حساب کنترل سربار ساخت
 133. ج- نحوه محاسبه مبلغی که به بدهکار حساب کنترل سربار اداری وتشکیلاتی منظور شده است
 134. هزینه بیمه های اجتماعی مربوط به حقوق و دستمزد غیر مستقیم (اداری )
 135. هزینه بیمه بیکاری مربوط به حقوق و دستمزد غیرمستقیم (اداری)
 136. هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به حقوق و دستمزد غیر مستقیم (اداری)
 137. مبلغی که باید به حساب کنترل سربار اداری وتشکیلاتی بدهکار شود
 138. د-محاسبه جمع هزینه حقوق و دستمزد توزیع وفروش که باید به حساب کنترل سربار توزیع وفروش بدهکار گردد
 139. هزینه بیمه اجتماعی مربوط به حقوق ودستمزد توزیع وفروش‌
 140. هزینه بیمه بیکاری مربوط به حقوق ودستمزد توزیع وفروش
 141. هزینه دستمزد ایام مرخصی مربوط به حقوق ودستمزد توزیع وفروش
 142. ۲٫آرتیکلهای مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد . کسور مربوط و هزینه های وابسته به آن چنین است پرداخت نقدی دستمزد ایام مرخصی
 143. الف حداقل مزد ومزایای
 144. – حداقل مزد روزانه مبلغ
 145. – حداقل مزد ماهانه مبلغ
 146. – حق مسکن ماهانه ‌اعم از مجرد و متاهل
 147. – حق اولاد به شرط داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه برای
 148. – وجه بن
 149. ب نحوه افزایش مزد
 150. ج نحوه محاسبه مزد و فوق العاده یک ساعت اضافه کاری
 151. فصل چهارم : نتیجه گیری

 152. نتیجه گیری
 153. پیشنهادات
 154. فصل پنجم : فرم ها

 155. خلاصه پرونده پرسنلی
 156. گزارش کارکرد پرسنلی
 157. تسویه حساب
 158. حکم کارگزینی
 159. لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی
 160. لیست مالیات
 161. برگ مرخصی
 162. فرم استخدامی شرکت بهشاد
 163. قرارداد کار مدت موقت
 164. فاقد منابع
RIAL 50,000 – خرید
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.