دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده برای رشته مدیریت

دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده برای رشته مدیریت

 • موضوع مقاله : سیستم مدیریت خودروهای فرسوده
 • مربوط به رشته : مدیریت
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 139 صفحه

توضیحی مختصر از مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده :

مطالعه بر روی روش های يک سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كارهای مختلف در مرحله بعدی قرار می ‎گيرد. نه تنها مسائل زيست محيطی از اهداف يک سيستم می ‎باشد، همچنين اقتصاد يک سيستم نيز يک جنبه مهم می ‎باشد. بنابراين، اين تحقيق به جنبه های مالی و اقتصادی سيستم ها نيز می پردازد. كليه موارد به ما كمک می كند تا درک بهتر و عميق تری از سيستم داشته باشيم. ساير جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه می ‎باشد. ولی به علت محدوديت های موجود، در اين تحقيق از اين جنبه ها صرف نظر می ‎شود تا به ساير جنبه ها رسيدگی بهتری گردد. انتخاب كشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسوده آنها، بر اساس چند معيار می ‎باشد يكی از مهمترين اين معيارها عبارت است از: واردات خودروها می ‎باشد. سعی بر آن است تا كشورهايی انتخاب گردند كه واردات تقريباً شبيه به يكديگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در آنها طولانی باشد تا دارای خروجی زيادی باشيم و همچنين اين سيستم ها دارای تنوع زيادی باشند تا بتوان ابزارهای زيادی را برای آنها آزمايش كرد و معيارهايی از اين قبيل.

شما عزیزان برای دانلود مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده برای رشته مدیریت و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب مقاله سیستم مدیریت خودروهای فرسوده به صورت زیر می باشد :

 • چکیده
 • انتخاب معیار برای گزینش کشورها
 • سوئد
 • هلند
 • آلمان
 • فرانسه
 • انگلستان
 • محدودیت ها
 • متدولوژی
 • ارتباط با اشخاصی مرتبط با موضوع خودروهای فرسوده
 • آنالیز اطلاعات گردآوری شده
 • ساختار تحقیق
 • سیاست پایدار مواد زائد
 • مدیریت پایدار مواد زائد
 • جلوگیری از تولید مواد زائد
 • کاهش مواد زائد
 • استفاده مجدد
 • بازیافت
 • بدست آوردن انرژی
 • دفع
 • ابزارهای سیاست مواد زائد پایدار
 • روش های اجباری
 • روش های اختیاری و داوطلبانه
 • دستیابی سریعتر به اهداف
 • ابزارهای قانونی
 • استانداردهای تکنیکی برای تولید، بازیافت و بدست آوردن انرژی
 • ممنوعیات تولید و محدودیات
 • گواهی نامه ها
 • ابزارهای اقتصادی
 • مالیات ها و هزینه ها
 • کمک های مالی و سایر انواع حمایت های مالی
 • سیستم دفع و بازپس گیری مبلغ
 • ابزارهای آموزشی
 • انتخاب ابزارهای سیاست برای دستیابی به اهداف
 • خصوصیات سیاست پایدار مواد زائد
 • تاثیرات زیست محیطی
 • راندمان اقتصادی
 • هزینه های اجرا و اداری
 • تحریک نوآوری
 • تطابق با چهارچوب های قانونی
 • جنبه های سیاسی و اجتماعی
 • پایش
 • شفافیت
 • تعریف قسمت های مختلف مدیریت خودروهای فرسوده
 • اجزاء سیستم خودروهای فرسوده
 • آخرین مالک
 • اوراق کردن ماشین
 • تکیه کنندگان
 • عملیات جداسازی در قسمت تکه سازی
 • دسته آهن های فلزی
 • دسته غیرآهنی غیرفلزی
 • fluff یا ASR سبک
 • fulff یا ASR سنگین
 • مواد زائد باقی مانده (ASR)
 • اثرات زیست محیطی در قسمت های گوناگون
 • خودروهای متروکه
 • عملکرد ضعیف اوراق کنندگان
 • آثار زیست محیطی ناشی از تکه کنندگی و مواد باقی مانده از تکه کنندگان
 • روش های مقابله با اثرات زیست محیطی
 • بازیافت و حذف ترکیبات
 • حذف مایعات و سیالات و مواد قابل انفجار
 • فلزات
 • بازیافت پلاستیک
 • شیشه
 • کاهنده ها
 • باتریها
 • تایرها
 • انواع استفاده از خودروهای فرسوده
 • روکش کردن دوباره لاستیک
 • بازیافت از طریق ریز کردن
 • بازیافت از طریق تکنولوژی های مدرن
 • بازیافت انرژی
 • کاهش اثرات زیست محیطی ASR
 • کاهش در طراحی
 • اولین سیاست های خودروهای فرسوده
 • قانون خودروهای فرسوده
 • اهداف
 • توسعه معیارهای ارزیابی سیستم خودروهای فرسوده
 • راندمان اقتصادی
 • پایش
 • تحریک نوآوری
 • بررسی سیستم های مدیریتی موجود در کشورهای مختلف
 • سوئد
 • نظام کلی
 • قانون 1975 اوراق کنندگان خودرو
 • مسائل اقتصادی
 • قانون مسئول بودن تولید کنندگان در سال 1997
 • هدف
 • جمع آوری
 • تصفیه
 • اطلاعات
 • اهداف بازیافت
 • پایش
 • نقش سازمان حفاظت محیط زیست
 • طراحی سیستم
 • اوراق کنندگان مجاز و گواهی انهدام
 • دستمزد تصفیه / کمک مالی
 • بازپس دادن خودروی فرسوده بدون هیچ هزینه از 1 ژانویه 1998
 • اوراق کنندگان
 • الزامات اوراق کنندگان
 • شبکه تولید
 • تکه کردن و بازیافت
 • تکه کردن
 • بازیافت
 • پایش
 • نقش قسمت های کلیدی
 • یافته ها و مبحثها
 • تأثیر حمایت و کمک مالی و دستمزد اوراق کردن
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت
 • درآمدهای ناشی از اوراق کردن
 • طراحی سیستم برای سرمایه های ناشی از اوراق کردن
 • هزینه های بازیافت در سیستم بازگشت رایگان
 • نتیجه گیری
 • آثار زیست محیطی
 • راندمان اقتصادی
 • پایش
 • تحریک ابداع و نوآوری
 • هلند
 • چهارچوب قانونی
 • سیستم خودروهای فرسوده در هلند
 • جمع آوری
 • گواهی دفع
 • طراحی سیستم
 • بازیافت
 • استانداردهای ARN برای اوراق کنندگان
 • الزامات ARN برای اوراق کنندگان
 • طرح تشویق اقتصادی ARN برای بازیافت و اوراق کردن
 • استانداردهای ARN برای جمع کنندگان
 • استانداردها برای بازیافت کنندگان
 • طرح گواهی نامه تکه کنندگان
 • نقشهای عوامل مهم
 • یافته ها
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت
 • متدلوژی برای بدست آوردن نرخ بازیافت
 • سیستم اقتصادی خودروهای فرسوده
 • نتیجه گیری
 • تأثیر زیست محیطی
 • راندمان اقتصادی
 • پایش
 • تحریک برای نوآوری
 • آلمان
 • توسعه بخشیدن چهارچوب قانونی سیستم و توافقات داوطلبانه
 • سیستم خودروهای فرسوده در آلمان
 • طراحی سیستم
 • جمع آوری
 • سیستم از رده خارج کردن
 • تصفیه
 • سیستم کارشناسان مجاز
 • محدودیت برای مواد خطرناک
 • اوراق کنندگان
 • نقش عملگرهای اصلی
 • پایش خودبخود سیستم
 • یافته ها و موارد قابل بحث
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت و متدلوژی
 • نتیجه گیری
 • مکانیزم مالی
 • هزینه های بازیافت
 • نتیجه گیری
 • فرانسه
 • سیستم خودروهای فرسوده فرانسه در عمل
 • سیستم MD
 • عوامل مربوط
 • یافته ها و مباحث
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت
 • نرخ بازیافت در سیستم MD
 • جریان‌ مالی آینده
 • نتیجه گیری
 • انگلستان
 • چارچوب قانونی و توافق اختیاری
 • طراحی سیستم
 • مکانیزم مالی
 • اوراق کنندگان
 • تکه کنندگان
 • مسئولین دولتی
 • یافته ها
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت
 • نتیجه گیری
 • ایران
 • نظام کلی
 • قانون‌ های موجود
 • سیستم خودروهای فرسوده در ایران
 • قوانین تصفیه خودروهای فرسوده در زمینه زیست محیطی
 • نقش عوامل مهم
 • یافته ها
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت و استفاده مجدد
 • مکانیزم مالی
 • نتیجه گیری
 • اثرات زیست محیطی
 • راندمان اقتصادی
 • طرح پیشنهادی برای ایران
 • توسعه چهارچوب قانونی و توافقات
 • سیستم خودروهای فرسوده
 • طراحی سیستم
 • جمع آوری
 • قوانین تصفیه خودروهای فرسوده
 • پایش
 • یافته ها
 • نرخ جمع آوری
 • نرخ بازیافت و استفاده مجدد
 • متدولوژی
 • مکانیزم مالی
 • هزینه تصفیه
 • نتیجه گیری
 • فاکتورهای موثر برای داشتن سیستم پایدار مدیریت خودروهای فرسوده
 • تعیین نرخ جمع آوری خودروهای فرسوده
 • تعیین هدف برای بازیافت و استفاده مجدد
 • سطح اهداف
 • جز به جز با ترکیبی
 • برپایی مقد محاسباتی
 • سیاست مناسب از ثبت خارج کردن
 • از ثبت در آودن به منظور اوراق کردن
 • از ثبت درآوردن به منظور صادرات
 • از ثبت در آوردن بوقت
 • از ثبت در آوردن اداری
 • داشتن یک سیستم مالی پایدار
 • چگونگی انتخاب هزینه‌ ها
 • جمع آوری بصورت جمعی و مواد
 • پایش
 • شاخص‌ های مختلف توسعه
 • مسئولیت
 • شفاف سازی
 • دانستن گزارشات خوب
 • همکاری
 • قانون های مورد نیاز
 • استفاده از قوانین اوراق و بازیافت
 • نقش دولت
 • قدرت اجرایی
 • استفاده از روشهای آو یاری و یا داوطلبانه
 • استفاده از قانون برای محدود کردن مود باقی ماند آخر
 • نتیجه‌ گیری
 • فاقد منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.