بررسی علل رقابت‌ ها (مثبت و منفی) و تأثير آن بر امنیت ملی ايران

بررسی علل رقابت‌ ها (مثبت و منفی) و تأثير آن بر امنیت ملی ايران

 • موضوع پایان نامه : بررسی علل رقابت ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران
 • مربوط به رشته : علوم سیاسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 248 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی علل رقابت ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران :

اين پژوهش با بررسی علل رقابت‌ ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ايران را دنبال می كند كه ناشی از رشد و آگاهی سياسی ملت ايران و مشاركت سياسی آنان در عرصه‌ های مختلف سياسی بعد از انقلاب را در پی آورده است كه با بررسی جوانب آن منافع اين رقابت كه باعث تصميم‌ سازی های آگاهانه و ايجاد اقتدار بين‌ المللی و پذيرش نظام بين‌ الملل و ثبات سياسی چند برابر می كند و باعث وفاق اجتماعی و تسريع در بدست آوردن هدف های بزرگ و بلند را كه خواسته هر ملت در عرصه‌ های اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی و … بدبنال دارد خواهد شد. مفهوم امنیت ملی همانند بسياری از مفاهيم سياسی و همانند خود سياست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نيست، اين واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می نمايد، ليكن با امعان نظر در فرايند آن آشكار می شود كه يک مفهوم پيچيده می باشد، از اين رو می توان گفت يک مفهوم پيچيده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌ های مفرد، روشن است.

پيچيدگی از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌ های زمان و مكان، متغير می باشد و به همين جهت در سطح جهان، يک مفهوم نهادينه نبوده و تفسيرهای گوناگون از آن می شود و چه بسا از آن بهره‌ وری سوء صورت می گيرد. قدرت‌ های جهان اول و دوم نه تنها با برداشت‌ های سليقه‌ ای از اين مفهوم تحميل سياست‌ های خويش را به جهان سوم توجيه می كنند. بلكه اين مفهوم برای ايجاد نفوذ و فروش تسليحات نظامی و تنظيم روابط اقتصادی به سوی خويش و لشكر كشی های غير مشروع، بكار گرفته می شود. اما شفافيت مفهوم، بدين لحاظ است كه گرچه اين تركيب ( امنیت ملی ) در جهان و اصطلاحات سياسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 از امريكا پديدار شده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی علل رقابت‌ ها (مثبت و منفی) و تأثير آن بر امنیت ملی ايران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی علل رقابت‌ ها (مثبت و منفی) و تأثير آن بر امنیت ملی ايران به صورت زیر می باشد :

 1. بررسی‌ های اجمالی و کلیات نظری
 2. بخش نخست : بررسی‌ های اجمالی و کلیات نظری

 3. فصل اول : طرح مسئله
 4. پیشینه تحقیق
 5. هدف پژوهش
 6. سؤال اصلی
 7. سؤالات فرعی
 8. متغیرهای دخیل
 9. فرضیه اصلی
 10. فرضیه‌ های فرعی
 11. چارچوب تحقیق
 12. روش آزمون فرضیه
 13. اهمیت اثبات فرضیه
 14. سازماندهی پژوهش
 15. فصل دوم : مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی
 16. مفهوم رقابت
 17. الف: رقابت سیاسی
 18. 1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی
 19. 2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی
 20. فصل سوم : ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
 21. ماهیت رقابت سیاسی
 22. چیستی رقابت سیاسی
 23. الف: تکثر سیاسی
 24. 2ـ تکثر سیاسی متوازن
 25. ب: آزادی
 26. 1ـ آزادی فراقانونی
 27. 2ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
 28. 3ـ حاکمیت مقتدر
 29. 4ـ نهادمندی
 30. 2ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت
 31. 5ـ فرهنگ مشارکتی
 32. نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی
 33. مرزهای وفاق و رقابت سیاسی
 34. فصل چهارم : آسیب‌ شناسی رقابت‌ های سیاسی
 35. استدلال منتقدان
 36. 1ـ ضعف روحیه دگرپذیری
 37. 2ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
 38. 3ـ ناپای‌ بندی حزب‌ ها و گروه‌ ها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
 39. 4ـ نبود نهادهای مدنی
 40. 5ـ نبود جامعه‌ پذیری سیاسی
 41. ضعف جامعه‌ پذیری سیاسی در میان مردم
 42. ضعف جامعه‌ پذیری سیاسی در بین نخبگان
 43. ضعف جامعه‌ پذیری سیاسی در نهاد دولت
 44. فصل پنجم : الگوهای مختلف در رقابت سیاسی
 45. الگوهای مختلف رقابت سیاسی
 46. 1ـ الگوی تکثرگرا
 47. 2ـ الگوی یکسان انگار
 48. 3ـ الگوی تثبیت‌گرا
 49. نهادهای رقابت سیاسی
 50. رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
 51. مشارکت، رقابت و توسعه سیاسی
 52. 1) تمرکز منابع قدرت
 53. 2- چند پارگی جامعه
 54. 3- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه
 55. عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی
 56. مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی
 57. مشروعیت سیاسی
 58. فصل ششم : رقابت‌ های سیاسی و شاخص‌ های آن
 59. رقابت‌ سیاسی و شاخص‌ های آن
 60. شاخص های وفاق در جمهوری اسلامی
 61. فصل هفتم : جنبش‌ های ساختاری و چالش‌ های مربوط به آن
 62. جنبش‌ های ساختاری و چالش‌ های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران
 63. چالش مطبوعات در روند رقابت‌ های درون ساختاری
 64. تجربه حزب در ایران
 65. 1ـ زمینه‌ های تاریخی
 66. انواع حزب در ایران
 67. انتخابات چیست؟
 68. تاریخچه انتخابات
 69. قبل از پیروزی انقلاب (اولین مجلس موقتی)
 70. شرایط کاندیدها و رای دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی
 71. دومین انتخابات
 72. پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
 73. انتخابات عمومی و سراسری
 74. انتخابات مجلس خبرگان
 75. انتخابات ریاست جمهوری
 76. انتخابات مجلس شورای اسلامی
 77. انتخابات شوراهای اسلامی کشور
 78. همه‌ پرسی
 79. اهمیت انتخابات و ضرورت‌ های آن
 80. دیدگاه‌ ها و آرمان‌ ها در ارتباط با انتخابات
 81. رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌
 82. رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ
 83. الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم
 84. ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی
 85. از تشکیل دولت خاتمی تا شکل‌ گیری مجلس ششم شورای اسلامی
 86. انتخابات ریاست جمهوری و تصاعد رقابت‌ های درون ساختاری
 87. بخش دوم : دیدگاه‌ های صاحب نظران سیاسی

 88. فصل اول : دیدگاه دال و رقابت سیاسی
 89. دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی
 90. دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی
 91. فصل دوم : قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی
 92. 1ـ اصول کلی قواعد رقابت سیاسی
 93. اسلام و رقابت سیاسی
 94. الف: دیدگاه مخالف:
 95. چند دیدگاه درباره استدلال مذکور
 96. ب: دیدگاه موافق
 97. 1ـ شورا و رقابت سیاسی
 98. بخش سوم : امنیت ملی

 99. فصل اول : مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی
 100. مفهوم امنیت ملی
 101. فرآیند امنیت ملی
 102. امنیت ملی برآیند اقتدار ملی
 103. چهار نکته در امنیت ملی
 104. ظرفیت بهره‌ برداری
 105. ظرفیت استراتژیک
 106. فصل دوم : اصول بنیادین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 107. سیاست‌ های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
 108. تأثیر رقابت‌ های سیاسی بر امنیت ملی
 109. 1ـ چیستی منفعت ملی
 110. 2ـ لوازم منافع ملی
 111. اصل اول ـ رقابت های سیاسی نباید وفاق ملی را مخدوش نماید
 112. اصل دوم: رقابت‌ های سیاسی نباید استقلال کشور را مخدوش سازد
 113. اصل سوم ـ رقابت‌ های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه وارد آورد
 114. فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی
 115. تأثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی
 116. فصل سوم : آسیب‌ شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت
 117. آسیب‌ شناسی ساختاری (نبود مدیریت امنیت ملی در ایران)
 118. امنیتی کردن رقابت سیاسی
 119. فصل چهارم : دیدگاه های گروه ها و احزاب مختلف در یک نگاه
 120. فصل پنجم : نتیجه‌ گیری
 121. منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.