قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

 • موضوع پایان نامه : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
 • مربوط به رشته : حقوق و جزا و جرم شناسی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 209 صفحه

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالی ترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

فهرست مطالب پایان نامه قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با اختیارات رئیس قوه قضائیه

 1. چکیده
 2. پیش گفتار
 3. فصل اول -کلیات

 4. مبحث اول – ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
 5. گفتار اول – تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
 6. بند اول – تعریف حقوق دانان و دکترین حقوقی
 7. بند دوم – تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
 8. بند سوم – مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
 9. بند چهارم – مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی
 10. بند پنجم – اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
 11. گفتار دوم – بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
 12. بند اول – دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
 13. بند دوم – مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
 14. بند سوم – مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
 15. مبحث دوم – سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
 16. گفتار اول – بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
 17. بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش
 18. بند دوم – بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش
 19. بند سوم – بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش
 20. گفتار دوم – بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
 21. بند اول – برریسی مصوبات شورای انقلاب
 22. بند دوم – بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش
 23. بند سوم – بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش
 24. بند چهارم – بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش
 25. بند پنجم – بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
 26. بند ششم – بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش
 27. بند هفتم – بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش
 28. فصل دوم -بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

 29. مبحث اول – بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
 30. گفتار اول – پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
 31. بند اول – بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
 32. بند دوم – بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه
 33. بند سوم – بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
 34. بند چهارم – بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 35. گفتار دوم – مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی
 36. بند اول – اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
 37. بند دوم – شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
 38. بند سوم – مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
 39. گفتار سوم – بررسی اعاده دادرسی کیفری
 40. بند اول – ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
 41. بند دوم – اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
 42. بند سوم – مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی
 43. گفتار چهارم – تبیین و توضیح بین شرع
 44. بند اول – تعریف مفهوم بین شرع
 45. بند دوم – مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 46. بند سوم – بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
 47. بند چهارم – بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
 48. مبحث دوم – آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
 49. گفتار اول – آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
 50. بند اول – اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
 51. بند دوم – برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی
 52. گفتار دوم – آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
 53. بند اول – اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی
 54. بند دوم – اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
 55. بند سوم – اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
 56. نتیجه گیری
 57. فهرست منابع و مآخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.