مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

 • عنوان پایان نامه : مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
 • مربوط به رشته : حقوق جزا و جرم شناسی
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 220 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی :

در سالهای اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراوانی قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازات های مناسبتر ديگری كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگی های اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتری است.بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازات های جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحث های كلی در خصوص آلترناتيوهای حبس كه بسياری از آنها در مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده می باشد، توجهی ويژه به واكنش های متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.علاوه بر اين، چندی است كه موضوع مجازات های جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاری همايش ها و سمينارهای متعددی علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوايحی نيز جهت ايجاد و اجرای آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللی نيز مساله بزهكاری اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده كه برای اين امر، اهميت ويژه ای قائل است.لذا در اين نوشته علاوه بر بحث های كلی مطروحه در مورد انواع جايگزين ها، مقررات داخلی ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللی مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه مجازات های جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه
 2. ۱ – طرح مساله
 3. ۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
 4. ۳- ضرورت تحقیق
 5. ۴- فرضیه ها
 6. ۵- روش تحقیق
 7. ۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
 8. کلیات:
 9. الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
 10. ۱ – دوره باستان و میانه
 11. ۲- دوره معاصر
 12. ۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
 13. ب – مفاهیم ، واقعیت ها و ضرورت ها
 14. ۱- طفل و مسئوولیت کیفری
 15. ۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
 16. ۳- علل بزهکاری
 17. ۴- اهمیت بزهکاری
 18. ج – هدف از مجازات اطفال بزهکار
 19. د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
 20. ۱- تناسب جرم و مجازات
 21. ۲- تفرید مجازات
 22. ۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
 23. ۴- ضرورت دوری از برچسب زنی
 24. ۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
 25. هـ – مجازات های جایگزین حبس
 26. ۱- فلسفه پیدایش
 27. ۲- تاریخچه و مفهوم
 28. ۳- فواید و شرایط
 29. ۴- انواع
 30. ۵- زمینه های اجرا
 31. بخش اول – جایگزین ها به عنوان مجازات اصلی

 32. فصل اول : سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
 33. گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
 34. گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
 35. گفتار سوم – اسناد بین المللی
 36. فصل دوم : سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
 37. گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
 38. گفتار دوم – مزایا و معایب
 39. گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
 40. گفتار چهارم – اسناد بین المللی
 41. فصل سوم : مجازات های شفاهی
 42. فصل چهارم : الزام به شرکت در کلاس های آموزشی و حرفه ای
 43. گفتار اول – حقوق کیفری ایران
 44. گفتار دوم – اسناد بین المللی
 45. فصل پنجم : حکم حضور در مرکز مراقبت
 46. فصل ششم : سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
 47. فصل هفتم : خدمات عام المنفعه
 48. گفتار اول – تاریخچه
 49. گفتار دوم – ماهیت
 50. گفتار سوم- شرایط و الزامات
 51. گفتارچهارم – مزایا و معایب
 52. گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
 53. گفتارششم – اسناد بین المللی
 54. فصل هشتم : مراقبت با دستگاه الکترونیک
 55. فصل نهم : محرومیت ها و ممنوعیت های اجتماعی و حقوقی
 56. گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
 57. گفتار دوم – مزایا و معایب
 58. گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
 59. گفتارچهارم – اسناد بین المللی
 60. فصل دهم : جزای نقدی
 61. گفتاراول – تاریخچه
 62. گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
 63. گفتارسوم – انواع
 64. مبحث اول – جزای نقدی ثابت
 65. مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
 66. مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
 67. گفتار چهارم – مزایا و معایب
 68. گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
 69. گفتارششم – اسناد بین المللی
 70. بخش دوم – جایگزین ها در مرحله اجرای حبس

 71. فصل اول – نظام نیمه آزادی
 72. گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
 73. گفتار دوم – مزایا و معایب
 74. گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
 75. گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
 76. گفتار پنجم – اسناد بین المللی
 77. فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
 78. گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
 79. گفتار دوم – مزایا و معایب
 80. گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
 81. گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
 82. گفتار پنجم – اسناد بین المللی
 83. فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
 84. گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
 85. گفتار دوم – مزایا و معایب
 86. گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
 87. گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
 88. گفتار پنجم – اسناد بین المللی
 89. فصل چهارم – حبس در منزل
 90. گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
 91. گفتار دوم – مزایا و معایب
 92. گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
 93. گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
 94. گفتار پنجم – اسناد بین المللی
 95. فصل پنجم – تعلیق
 96. گفتار اول – تعریف و فلسفه
 97. گفتار دوم – انواع
 98. گفتار سوم – مزایا و معایب
 99. گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
 100. گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
 101. مبحث اول – سابقه تاریخی
 102. مبحث دوم – شرایط
 103. مبحث سوم – آثار
 104. مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
 105. مبحث پنجم – فسخ
 106. گفتار ششم – اسناد بین المللی
 107. فصل ششم – آزادی مشروط
 108. گفتار اول – تعریف و فلسفه
 109. گفتار دوم – تاریخچه
 110. گفتار سوم – مزایا و معایب
 111. گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
 112. گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
 113. مبحث اول- سابقه تاریخی
 114. مبحث دوم- شرایط
 115. مبحث سوم- آثار
 116. گفتار ششم – اسناد بین المللی
 117. نتیجه گیری
 118. منابع و ماخذ

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۴ نظر تا کنون ثبت شده است
جواد گفته : یکشنبه , ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

سلام و هسته نباشید
آیا پایان نامه مذکور دارای فهرست داخل متن و شماره صفحه کتاب ها می باشد ؟

ممنون اگه پاسخ بدین در صورت امکان ایمیل کنید
سپاس

majid گفته : دوشنبه , ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

درود
منظورتون رو متوجه نشدم
اگه منظورتون اینه که فهرست داره، بله داره و اگه منظورتون چیز دیگه ای هست، روان تر بیان کنید تا جایی که بتونم کمکتون می کنم
با احترام

جواد گفته : سه شنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

سلام دوباره
منظور اینه که تو فهرست ها شماره صفحات کتاب ها هم اومده ؟
یعنی بگه مثلا : جواهر الکلام ؛ج20 ، ص 49

جواد گفته : چهارشنبه , ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

توی پاورقی نوشته از چه کتابی و چه صفحه ای ؟

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.