دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج

 • موضوع پایان نامه : مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج
 • مربوط به رشته : ادبیات
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 241 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج :

به طور كلی در مطالعه شعر بیما آنچه نخست جلب نظر می كند ديد تازه نیما یوشیج نسبت به طبيعت و جهان. خواننده حس می كند با شاعری سرو كار دارد كه دارای نحوه تلقی و احساس و انديشه‌ ای مستقل است نه مقلد و پيرو ديگران و اين نكته برای نيما مزيتی بزرگ است. به همين جهت موضوعات و مضمون هايی در شعر های نیما یوشیج راه يافته كه در آثار ديگران يا طرح نشده يا بدان گونه و از آن زاويه مورد توجه نبوده است. نكته ديگر نظر اجتماعی و انتقادی نيماست در بسياری از اشعار نیما یوشیج. انس با طبيعت و همدلی و همجوشی با آن از ويژگی های شعر نيماست. شعر نيما از اين جهت با آثار ديگران (كسانی كه به نوعی به وصف طبيعت پرداخته‌ اند) بسيار متفاوت است. نیما یوشیج همان گونه كه در زندگانی خود به روستا و كوهسار و جنگل دل بستگی داشت در شعرش نيز اين حالت منعكس است. يكی از مهمترين ويژگی های اشعار نيما بدعتی است كه او در موسيقی شعر با كوتاه و بلندی مصراع ها و جابجايی قافيه‌ ها پديد آورده است. نيما وزن را برای شعر فارسی لازم و حتمی می داند منتهی نه آن چنان كه در شعر قديم به كار می رود. موضوع ديگر قافيه در شعر نيماست. شعر وی دارای قافيه است نه به آن شكل كه در شعر سنتی رعايت شده است. در حاليكه قافيه در شعر نيما جای ثابت ندارد نكته ظريف ديگر سازگاری و هم آهنگی اجزاء شعر و وحدت آنها است از لحاظ آهنگ و مضمون و درون مايه و بافت يكايک مصراع ها با يكديگر و يکپارچگی و حسن تركيب كل شعر و سهمی كه هر يک از اجزاء در تماميت اثر دارد و مصداق آن حالتی است كه منتقدان ادب و هنر وحدت ارگانيک (عضوی) می نامند. از ديگر ويژگی های سبكی شعر نيما آنست كه بيان وی هميشه روان و هموار و ساده نيست. آقای مهدی اخوان كه دو كتاب در توجيه و ترويج شيوه نيما به قلم آورده احياناً به برخی موارد تعقيد در شعر نیما یوشیج اشاره كرده، «تعقيد در نحوه تعبير و بعضی خصوصيات لفظی محلی مازندرانی كه فضا و محيط زندگی اصلی و اصيل نيما بوده است.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی با نیما یوشیج به صورت زیر می باشد :

 • مقدمه و پیشگفتار
 • نخستین شناسندگان رودکی
 • نخستین شناسندگان نیما یوشیج
 • عقاید و افکار رودکی
 • عقاید و افکار حکیمانه و اندرزگویی
 • رقیق القلب و باهوش بودن رودکی
 • حس بی‌ نیازی
 • نیکنامی
 • مذهبی بودن
 • عقاید و افکار نیما یوشیج
 • مهربانی و دلسوز بودن
 • اجتماعی و سیاسی بودن نیما
 • پند و اندرزگویی
 • پایبندی نیما به زادگاه و طبیعت و مظاهر آن
 • استواری و پایبندی به عقاید
 • اصول عقاید نیما یوشیج در باب نظم و نثر
 • عقاید مذهبی نیما
 • معلومات رودکی و بازتاب آن در اشعارش
 • قرآن و حدیث
 • اشاره به داستان های قرآن و اساطیر سامی
 • بهره‌ گیری از مضامین شعر عرب و اشاره به سرایندگان آنها
 • اشاره به اساطیر ایرانی و داستان های پهلوانی
 • اشارات علمی و فلسفی
 • معلومات نیما یوشیج و بازتاب آن در اشعار وی
 • آشنایی و تسلط بر زبان فرانسه
 • یاد‌گیری زبان عربی
 • تسلط بر سبک و اوزان اشعار قدما
 • آشنایی با هنر موسیقی
 • تدریس زبان فارسی و عربی
 • توانایی بر نویسندگی و داستان نویسی و نمایشنامه نویسی
 • آشنایی با نقد ادبی
 • تسلط بر سبک رمانتیسم و سمبلیسم
 • آشنایی نیما با فقه و اصول و حکمت
 • رودکی پدر شعر فارسی و علل و دلایل آن
 • نیما پدر شعر نو فارسی و علل و دلایل آن
 • نکات دستوری و صنایع ادبی در اشعار رودکی
 • 1) ویژگیهای صرفی
 • ۱-۱) افعال
 • ۲-۱) اسمها
 • ۳-۱) حروف
 • استعمال حروف ربط یا اضافه مرکب
 • ۴-۱) پیشوندها
 • استعمال و حذف به قرینة پیشوند « بـ » تاکیدی
 • استعمال پیشوند‌های کهن
 • استعمال پسوند (ومند) به جای مند
 • استعمال فراوان کاف تحبیب، تصغیر، تلطیف
 • ابدال حروف
 • ۲) ساختار نحوی
 • ۲-۱) جمله
 • ۲-۲) ضمایر
 • ۳-۲) تکرار کلمه
 • نکات دستوری
 • اضافه تشبیهی
 • کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم
 • صفت جانشین موصوف
 • صفت فاعلی
 • صفت بیانی
 • صفت مفعولی
 • بدل
 • قید شک و تردید
 • قید تنبیه
 • صوت (شبه جمله تأسف)
 • ضمیر ملکی
 • پسوند دارندگی و اتصاف
 • انواع الف
 • الف ندا
 • الف زاید
 • الف تاکید
 • الف اطلاق
 • اسم مصدر
 • ی مصدری
 • فعل دعایی
 • جمله معترضه
 • اضافه استعاری
 • واو حالیه
 • که حالیه
 • قید حالت
 • کاربرد می برای تاکید
 • استفهام تقریری
 • حرف ربط برای تسویه
 • نمونه‌‌ هایی از صنایع ادبی در اشعار رودکی
 • تشبیه
 • استعاره
 • استعاره کنائی (از نوع تشخیص)
 • کنایه
 • ایهام
 • تضاد، طباق
 • غلو
 • مجاز
 • ردالمطلع
 • جناس زاید
 • طرد و عکس
 • تمثیل
 • هجویه
 • ذو وزنین
 • حشو
 • نکات دستوری و صنایع ادبی در شعر نیما
 • استعاره
 • کنایه
 • مجاز
 • تشبیه
 • سمبل
 • صفت‌ مفعولی مرکب
 • کنایه
 • صفت فاعلی مرخم
 • تاثیر گذاری رودکی و کلام وی بر گویندگان پس از خود
 • ۱- سعدی
 • ۲- مسعود سعد- قطران تبریزی- ابوالمظفر مکی پنجدهی- سنایی- سعدی-ادیب‌ الممالک
 • ۳- سنایی
 • ۴- کسایی مروزی- رشید و طواط
 • ۵- دقیقی
 • ۶- سعدی
 • ۷- وزیر ابی‌ طیب مصعبی
 • ۸- عنصری بلخی
 • ۹- ابوشکور بلخی- فردوسی
 • ۱۰- ابوطاهر خسروانی
 • ۱۱- ابوشکور بلخی
 • ۱۲- فردوسی
 • ۱۳- ازرقی هروی
 • ۱۴- رابعه- عنصری- سنایی غزنوی- قطران تبریزی- امیر معزی نیشابوری- رشید و طواط- ظهیر‌الدین فاریابی- فریدالدین عطار نیشابوری- خواجوی کرمانی- اوحدی مراغه‌ ای
 • ۱۵- سنایی- ابن‌ یمین
 • تأثیرگذاری نیما و کلام وی بر گویندگان پس از خود
 • ۱- شهریار
 • دو مرغ بهشتی
 • ۲- ضیاء هشترودی
 • ۳- میرزاده عشقی
 • ۴- اسماعیل شاهرودی
 • ۵- شین پرتو
 • ۶- فروغ فرخ زاد
 • ۷- نصرت رحمانی
 • گستردگی انواع قالب‌ های شعری در شعر رودکی
 • گستردگی انواع قالب‌ های شعری در اشعار نیما یوشیج
 • رودکی و مدیحه‌ سرایی در اشعار نیما
 • نیما یوشیج و مدیحه‌ سرایی
 • ویژگیهای اشعار رودکی
 • ویژگیهای اشعار نیما
 • مضامین اشعار رودکی
 • مدح
 • تغزل
 • توصیف
 • خمریات
 • مرثیه
 • هجو
 • زهد و پند
 • مضامین اشعار نیما یوشیج
 • طبیعت گرایی
 • شب
 • انسان دوستی
 • نمادگرایی (سمبولیسم)
 • راز و رمز جانوران در شعر نیما
 • ۱- آواز قفس
 • ۲- پرنده منزوی
 • ۳- توکا
 • ۴- خریت
 • ۵- خروس
 • ۶- داروگ
 • ۷- روباه
 • ۸- سیولیشه
 • ۹- شب‌ پره‌ ساحل نزدیک
 • ۱۰- غراب
 • ۱۱- ققنوس
 • ۱۲- قو
 • ۱۳- کاکلی
 • ۱۴- کبک
 • ۱۵- کرم ابریشم
 • ۱۶- کک کی‌ (گاو نر)
 • ۱۷- گاو
 • ۱۸- گرگ
 • ۱۹- لاشخورها
 • ۲۰- مرغ شکسته‌ پر
 • سبک اشعار رودکی
 • بررسی سبکی نمونه‌ هایی از اشعار رودکی
 • شعر زندگانی و مرگ
 • شعر عصا بیار که وقت عصا و انبان بو
 • نتیجه‌ گیری
 • سبک اشعار نیما
 • نمونه‌ ای از شعر آزاد نیما «شعر مهتاب»
 • نتیجه‌ گیری
 • فهرست منابع و مآخذ

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.