دانلود پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی مدیر شرکتها در انجام معاملات

 • موضوع پایان نامه : مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
 • مربوط به معطع : کارشناسی ارشد
 • مربوط به رشته : حقوق خصوصی
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 155 صفحه

مسئولیت مدنی مدیران : امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند.

حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود.

لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران شخص ثالث می‌ تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید.

به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی عنوان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

 1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
 2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
 3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
 4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
 5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست مطالب پایان نامه مقایسه و تطبیق مسئولیت مدنی مدیران شرکت ها در انجام معاملات

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. فصل اول: بررسی مسئولیت مدنی مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

 4. بخش اول: کلیات
 5. الف: شرکت سهامی
 6. ب: شرکت با مسئولیت محدود
 7. پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
 8. ج: شرکت تعاونی
 9. بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
 10. ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
 11. هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد
 12. بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
 13. مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
 14. الف- شرکت سهامی
 15. ب- شرکت با مسئولیت محدود
 16. پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
 17. بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
 18. ۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است
 19. ۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
 20. ۱-۲- رعایت موضوع شرکت
 21. ۲-۲ رعایت حدود اختیارات
 22. شرکت سهامی
 23. شرکت با مسئولیت محدود
 24. شرکت تعاونی
 25. ۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
 26. ۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
 27. ۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
 28. فصل دوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

 29. بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
 30. بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
 31. ۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
 32. ۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
 33. بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل
 34. ۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
 35. ۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
 36. ۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
 37. فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

 38. مبحث اول: کلیات
 39. گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام
 40. ۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند
 41. ۲- شرکتهای قانونی
 42. ۳- شرکتهای ثبت شده
 43. گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
 44. ۱- مفهوم قاعده
 45. ۲- سابقه تاریخی به قاعده
 46. گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی
 47. گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران
 48. مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
 49. ۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده
 50. ۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت
 51. مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)
 52. گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
 53. گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
 54. گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
 55. نتیجه گیری
 56. شرکت با مسئولیت محدود
 57. شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط
 58. شرکت مدنی
 59. حقوق انگلیسی
 60. پیشنهادات
 61. فهرست منابع

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.