بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات

 • موضوع پایان نامه : بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات با مطالعه موردی ایران 1370 – 1384
 • مربوط به رشته : روابط بین الملل
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 280 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات :

این پایان نامه از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظری پایان نامه اهتمام گردیده است که از چهار گفتار تشکیل شده است. گفتار اول مربوط به  مباحث مفهومی و نظری توسعه است که در (الف) نظریات توسعه گرایی ( رهیافت نوسازی ) و، نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال) توضیح داده شده است و در (ب) مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرایند توسعه تشریح گردیده است در گفتار دوم به دیدگاه های مختلف پیرامون دولت و ماهیت آن در جهان سوم اشاره گردیده است و گفتار سوم به مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری اطلاعات مربوط است که از (الف) و (ب) و (ج) تشکیل می شود که (الف) مربوط به اطلاعات است و (ب) مربوط به فن آوری اطلاعات است و (ج) مربوط به وظایف و فواید فناوری اطلاعات است و گفتار چهارم به مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک مربوط است.

فصل سوم مربوط به تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان است که در گفتار اول تاریخچه گنجانده شده است گفتار دوم به ارتباطات و نقش آن در توسعه پرداخته شده است و گفتار سوم به توسعة فناوری اطلاعات مربوط است و گفتارچهارم چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان سوم پرداخته است فصل چهارم مربوط به ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات است در این فصل به سوال و فرضیه پایان نامه پرداخته شده است و شامل سه گفتار است گفتاراول به فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران اشاره دارد ونیز به توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات تکفایک و تکفادو اشاره شده است گفتار دوم به مدیریت فناوری اطلاعات در ایران پرداخته است و این مجموعه را توضیح داده است و گفتار سوم مربوط به معرفی و عملکرد انجمن شرکت های انفورماتیک ایران است. فصل پنجم از سه گفتار تشکیل شده است گفتاراول مربوط به تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک و موضوع ها و اهداف و الزامات ،پشنیازهای، ساختار ،کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک است و گفتار دوم به دولت الکترونیکی در ایران می پردازد و گفتار سوم به تحقق دولت الکترونیکی در ایران پرداخته است . فصل ششم از سه گفتار تشکیل شده است و گفتار اول مربوط به تجارت الکترونیکی است گفتار دو مربوط به مدلهای گوناگون و منظرهای تجارت الکترونیکی ،توجیه اقتصادی ،موانع و رویکردهای تجارت الکترونیک را مد نظر قراردارد گفتار سوم در (الف ) به بانکداری‌ الکترونیک ‌می پردازد و در (ب) به بانکداری الکترونیک در ایران پرداخته شده است و در (ج) به توضیح مرکز شتاب‌ مربوط است و در (د) به  نشر الکترونیکی اشاره می کنیم در آخر یک نتیجه گیری کلی صورت گرفته است و پیشنهادات و توصیه های پایان نامه درج شده وسپس منا بع وماخذ آورده شده است .

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فناوری اطلاعات به صورت زیر می باشد :

 1. فصل اول : کلیات تحقیق

 2. الف): بیان مسئله و تعریف آن
 3. ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
 4. ج) : هدف پژوهش
 5. د) : پرسش اصلی پژوهش
 6. ه) : فرضیه های تحقیق
 7. و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
 8. ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها
 9. ح) : حدود و قلمرو پژوهش
 10. ط) : موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق
 11. ی) : سازماندهی پژوهش
 12. فصل دوم : چهارچوب نظری

 13. گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه صفحه
 14. الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
 15. الف – 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
 16. الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)
 17. ب : مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرایند توسعه
 18. ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
 19. ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور های پیرامون
 20. گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت در جهان سوم
 21. الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
 22. ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
 23. ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
 24. د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
 25. گفتار سوم : مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری
 26. الف : اطلاعات
 27. الف -1 : ضرورت اطلاعات :
 28. الف -2 : ارزش اطلاعات :
 29. الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
 30. الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
 31. الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات
 32. الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
 33. ب : فن آوری اطلاعات
 34. ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
 35. ب-1-1- :کامپیوتر
 36. ب-1-2- : شبکه های ارتباطی
 37. ب-1-3- : معلومات خاص
 38. ج : وظایف فن آوری اطلاعات
 39. ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات
 40. گفتار چهارم : مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک
 41. مقدمه:
 42. تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
 43. فصل سوم : تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

 44. گفتاراول
 45. الف : تاریخچه
 46. الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی
 47. الف -2- : موج دوم: عصر صنعت
 48. الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
 49. الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
 50. گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
 51. الف :ارتباطات و توسعه
 52. ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
 53. ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
 54. ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
 55. ب-3- : اینترنت
 56. ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
 57. ب-3-2- : خدمات اینترنت
 58. ب-3-3- : اینترنت و توسعه
 59. ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
 60. ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت
 61. ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت
 62. ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
 63. گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات
 64. الف : توسعه فناوری اطلاعات
 65. الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
 66. الف-2- : فناوری اطلاعات و مزیتهای جدید
 67. الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
 68. گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و جهان سوم
 69. الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
 70. الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
 71. الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
 72. الف-3- : چالش های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
 73. الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
 74. ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
 75. فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

 76. مقدمه
 77. گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
 78. الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
 79. الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
 80. الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملی ICT
 81. الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT
 82. الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران (تکفایک )
 83. الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران (تکفادو )
 84. ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری اطلاعات در ایران
 85. ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
 86. ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
 87. ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
 88. ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌ های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
 89. ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد و توسعه فن آوری اطلاعاتی
 90. ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
 91. گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
 92. الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
 93. الف-1- : گروه تشکیلات
 94. الف-2- : گروه بودجه
 95. الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
 96. گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
 97. مقدمه
 98. الف   : اهداف
 99. الف -1- : همکاری با دولت
 100. الف-2- : همکاری‌ های خارجی
 101. ب   : ارکان انجمن
 102. ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌ های انجمن
 103. ب-1-1- : کمیته نرم‌ افزار
 104. ب-1-2- : کمیته سخت افزار
 105. ب -1-3- : کمیته اینترنت
 106. ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی
 107. ب-1-5- : کمیته اطلاع‌ رسانی و امور بین‌ الملل
 108. ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌ رسانی انجمن (Website )
 109. ب-1-7- : کمیته حل اختلاف
 110. فصل پنجم : دولت الکترونیک و ایران

 111. گفتاراول: دولت الکترونیک
 112. الف : دولت الکترونیک
 113. الف-1- : موضوع های دولت الکترونیک
 114. الف-2- : اهداف دولت الکترونیک
 115. الف-3- : الزامات دولت الکترونیک
 116. الف-4- : پیش نیازهای دولت الکترونیک
 117. الف-5- : ساختار دولت الکترونیک
 118. الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک
 119. ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک
 120. ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان
 121. ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش داد و ستد
 122. ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت
 123. ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
 124. ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
 125. ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
 126. ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
 127. د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
 128. د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک
 129. ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترونیکی
 130. گفتار دوم
 131. الف : دولت الکترونیک در ایران
 132. الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی در ایران
 133. الف-2- : نیاز های کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
 134. الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی در ایران
 135. الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
 136. گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
 137. الف :اتوماسیون فعالیت های اختصاصی
 138. ب :اتوماسیون فعالیت های عمومی
 139. ج : فراگیر نمودن بهره‌ گیری از شماره ملی و کد پستی
 140. د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
 141. ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
 142. فصل ششم : تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نشر الکترونیک

 143. گفتاراول : تجارت الکترونیکی
 144. الف : تجارت الکترونیکی چیست
 145. الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی
 146. الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
 147. ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
 148. ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
 149. ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
 150. ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
 151. ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
 152. ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
 153. گفتار دوم
 154. الف: مدل‌ های گوناگون تجارت الکترونیکی
 155. الف-1- : مدل B2B
 156. الف-2- : مدل‌ های B2C وC2B
 157.    الف-3- : مدل C2C
 158. الف-4- : مدل‌ های در ارتباط با دولت
 159. ب :منظرهای تجارت الکترونیکی
 160. ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
 161. ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
 162. ب-3-: تجربه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
 163. ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
 164. ب-3-2- : کشورهای آسه آن
 165. ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
 166. ج-1- : منافع
 167. ج-2- : هزینه‌ ها
 168. د : موانع و چالش ها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
 169. ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
 170. گفتار سوم
 171. الف : بانکدای‌ الکترونیک
 172. ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
 173. ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
 174. ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
 175. ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
 176. ج   : مرکز شتاب
 177. ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
 178. ج-2- : شکل‌ گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
 179. ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
 180. ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
 181. د   :   نشر الکترونیکی
 182. نتیجه گیری
 183. منا بع و ماخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.