پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

 • موضوع پایان نامه : وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)
 • مربوط به رشته : حقوق خصوصی
 • مربوط به مقطع : کارشناسی ارشد
 • فرمت اجرایی : در قالب word
 • تعداد صفحات : 168 صفحه

وضعیت حقوقی زوجه غیب مفقودالاثر در حقوق ایران

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن در خصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیر مسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

فهرست مطالب پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غیب مفقودالاثر در حقوق ایران

 1. چکیده
 2. مقدمه
 3. بخش اول : حقوق مالی و غیرمالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام (عامه-امامیه)

 4. فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
 5. مبحث اول : نفقه زوجه غایب
 6. گفتار اول : تعریف نفقه
 7. بند اول : معنای لغوی نفقه
 8. بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
 9. الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 10. ب – نفقه از نظر حقوقی
 11. گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
 12. بند اول : در قرآن کریم
 13. بند دوم : در سنت اسلام
 14. بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
 15. گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
 16. بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
 17. الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
 18. ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
 19. ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
 20. د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
 21. ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
 22. بند دوم : میزان نفقه زوجه
 23. الف – دیدگاه فقهای اسلام
 24. ب – دیدگاه قانونی
 25. گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
 26. بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
 27. بند دوم : در صورت انحلال نکاح
 28. الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
 29. ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
 30. ج – نفقه زوجه در عده وفات
 31. مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
 32. گفتار اول : تعریف مهریه
 33. بند اول : معنای لغوی مهریه
 34. بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
 35. الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 36. ب – از نظر حقوقی
 37. گفتار دوم : ادله وجوب مهر
 38. بند اول : در قرآن
 39. بند دوم : در سنت اسلام
 40. بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
 41. بند چهارم : دلیل عقل
 42. گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
 43. بند اول : مالکیت زن بر مهریه
 44. بند دوم : ضمانت اجرای آن
 45. گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
 46. بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
 47. بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
 48. بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب
 49. مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
 50. گفتار اول : تعریف ارث
 51. بند اول : معنای لغوی ارث
 52. بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
 53. الف – از نظر حقوقی
 54. ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
 55. گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
 56. بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
 57. بند دوم : وجود علقه زوجیت
 58. بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
 59. بند چهارم : دائمی بودن نکاح
 60. الف – در فقه اسلامی
 61. ب- در حقوق ایران
 62. بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
 63. الف – کفر
 64. ب – قتل
 65. گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
 66. بند اول : اموال موضوع ارث
 67. الف – از نظر فقهی
 68. ب – از نظر حقوقی
 69. بند دوم : حقوق موضوع ارث
 70. الف – حق شفعه
 71. ب – ارث زوجه از حق خیار
 72. گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
 73. گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
 74. بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام

 75. فصل اول : حضانت
 76. مبحث اول : در حقوق ایران
 77. مبحث دوم : در فقه اسلام
 78. گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
 79. گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
 80. فصل دوم : عده زوجه غایب
 81. مبحث اول : در فقه اسلامی
 82. گفتاراول : فقه امامیه
 83. گفتار دوم : فقه عامه
 84. مبحث دوم : در حقوق ایران
 85. بخش سوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)

 86. مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
 87. گفتار اول : در فقه امامیه
 88. گفتار دوم : در فقه عامه
 89. گفتار سوم: در حقوق ایران
 90. بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
 91. الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
 92. ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
 93. ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدور حکم طلاق
 94. د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
 95. بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
 96. الف- مبنای فقهی قاعده
 97. ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
 98. ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج
 99. بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
 100. الف – فقه امامیه
 101. ب‌- فقه عامه
 102. ج- در حقوق ایران
 103. مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
 104. گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
 105. بند اول : در فقه اسلامی
 106. بند دوم : در حقوق ایران
 107. الف- موجبات فسخ نکاح
 108. گفتار دوم: تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)
 109. بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
 110. بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت
 111. نتیجه گیری
 112. رویه قضایی و قوانین مرتبط
 113. منابع و مواخذ

بانک ملت

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.