دانلود پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران (رشته مدیریت بیمه)

داتلود پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران (رشته مدیریت بیمه)

 • عنوان پایان نامه : شرکت سهامی بیمه ایران
 • مربوط به رشته : مدیریت بیمه
 • فرمت اجرایی : در قالب Word
 • تعداد صفحات : 527 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران :

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسی insurance ناميده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نيست از چه تاريخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگليسی و فرانسه از ريشه لاتينی securus که به معنای اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های ديگر  نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه «بیمه» در فارسی خود از ريشه های عربی، ترکی، عبرانی، يونانی، روسی يا لاتين باشد گو اينکه واژه های بسياری در زبان فارسی از اين زبان ها گرفته شده، با اين همه، به نظر می رسد که ريشه اصلی همان «بيم» است زيرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بیمه وقوع می يابد.

شما عزیزان برای داتلود پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران (رشته مدیریت بیمه) و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه
 2. تاريخچه بیمه ايران (شركت سهامی بیمه ايران)
 3. تاريخچه بیمه در ايران
 4. فصل اول : بیمه چيست؟

 5. بخش اول: تعريف واژه بیمه؟
 6. بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
 7. بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه
 8. فصل دوم: بیمه های اتومبيل

 9. بخش اول: بیمه شخص ثالث
 10. توضيحات مهم
 11. مدارک لازم مورد نياز و شرايط رسيدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث
 12. بخش دوم: بیمه سرنشينان اتومبيل
 13. توضيحات مهم
 14. مدارک مورد نياز پرونده های خسارت سرنشين
 15. بخش سوم: بیمه بدنه اتومبيل
 16. خطرات تبعی و تكميلی
 17. مدارک مورد نياز برای دريافت خسارت بدنه
 18. بخش چهارم: شرايط عمومی بیمه بدنه اتومبيل
 19. شرايط مخصوص بیمه های تكميلی بدنه اتومبيل
 20. گزيده ای از شرايط عمومی و خصوصی بیمه اتومبيل
 21. فصل سوم: بیمه آتش سوزی

 22. بخش اول: تاريخچه بیمه آتش سوزی
 23. موضوع بیمه آتش سوزی
 24. آتش سوزی چيست؟
 25. بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
 26. مشخصات خطرهای اصلی و تبعی
 27. تعريف آتش سوزی
 28. بخش سوم: شرايط بیمه نامه آتش سوزی
 29. شرايط عمومی
 30. فسخ بیمه نامه آتش سوزی
 31. شرايط خصوصی شرايط ويژه الحاقيه
 32. بخش چهارم: نحوه تنظيم و آناليز بیمه نامه
 33. نحوه محاسبه حق بیمه
 34. پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی
 35. فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل كالا)

 36. بخش اول: بیمه حمل و نقل دريايی
 37. كليات
 38. قرارداد بیمه دريايی
 39. بیمه نامه دريايی
 40. بیمه نامه های حمل و نقل
 41. بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل كالا
 42. بیمه بدنه كشتی
 43. محدوديت پوشش
 44. كارشناسی در بيمه حمل و نقل دريايی
 45. باشگاه های حمايت و جبران خسارت (پی اند آی)
 46. بخش سوم: بيمه حمل و نقل زمينی
 47. حمل و نقل در خشكی
 48. حمل و نقل داخلی (توزيع كالا)
 49. مراحل اجرايی واردات كالا
 50. بيمه های باربری
 51. انواع خطرات تحت پوشش
 52. خطرهای مورد تعهد
 53. الحاقيه های مربوط به بيمه نامه های وارداتی
 54. خسارت – خسارت همگانی و هزينه های نجات
 55. عمليات نجات و هزينه های مربوطه
 56. بازيافت در خسارت باربری
 57. بارنامه دريايی
 58. چند نكته در خصوص بيمه نامه های صادراتی و داخلی
 59. متن كالای دست دوم
 60. متن توتا لاس
 61. متن تخفيف كانتينر
 62. متن موتورلنج
 63. متن ترانزيت
 64. نرخ های اضافی
 65. متن فلد
 66. بيمه نامه باربری هوايی دريايی خشكی (صادرات و واردات)
 67. بخش چهارم: شرايط عمومی
 68. بخش پنجم: بيمه هواپيما
 69. قانون بيمه هواپيما
 70. اشخاص ثالث
 71. انواع بيمه هوپيما
 72. بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا شرايط A,B,C
 73. مجموعه شرايط A
 74. مجموعه شرايط B
 75. مجموعه شرايط C
 76. فصل پنجم: بیمه های اشخاص

 77. بخش اول: مفاهيم بنيادی بيمه های اشخاص
 78. علل پيدايش، گسترش و تكامل بیمه های اشخاص
 79. اصول قرارداد های بيمه های اشخاص
 80. تعاريف جدول مشخصات
 81. جدول مشخصات
 82. شرايط عمومی
 83. شرايط خصوصی
 84. انواع اصلی بيمه های اشخاص
 85. بخش دوم: بيمه های عمر و مستمری
 86. انواع بيمه های عمر
 87. بيمه عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)
 88. صور مختلف بيمه های خطر فوت ساده زمانی
 89. نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زمانی برای سرمايه 1000 ريال (انفرادی)
 90. موارد استفاده بيمه های عمر زمانی (به شرط فوت)
 91. بيمه عمر به شرط حيات
 92. بيمه تمام عمر
 93. بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد
 94. بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه محدود
 95. نمونه ای از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات
 96. انواع مختلف بيمه های مختلط پس انداز
 97. بيمه های مستمری
 98. انواع بيمه های مستمری
 99. بخش سوم: بيمه های حوادث و درمانی
 100. بيمه های حوادث
 101. اصول بيمه گری بيمه های حادثه
 102. عوامل موثر در بيمه گری بيمه های حادثه
 103. بیمه های درمانی
 104. بخش چهارم: بيمه های گروهی
 105. علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه های گروهی
 106. بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)
 107. بيمه های عمر زمانی مانده بدهكار
 108. بيمه های حوادث گروهی
 109. بیمه های درمانی
 110. انواع قراردادهای بيمه های درمانی
 111. بیمه درمان گروهی در ايران
 112. استثنائات بيمه‌ های درمانی
 113. عوامل موثر در بيمه گری بيمه های گروهی عمر و حادثه
 114. عوامل موثر در بيمه گری بيمه های گروهی درمانی
 115. بخش پنجم : شرايط خصوصی بيمه حوادث تحصيلی
 116. بخش ششم : بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا
 117. بخش هفتم : شرايط عمومی بيمه حوادث شخصی گروهی
 118. فصل ششم: بیمه های مسئولیت

 119. بخش اول: بيمه های مسئوليت مدنی از ديدگاه قانون
 120. مبانی مسئوليت مدنی
 121. بيمه مسئوليت مدنی
 122. بخش دوم: انواع بيمه های مسئوليت مدنی
 123. بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
 124. بيمه مسئوليت عمومی
 125. بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا
 126. بيمه مسئوليت حرفه ای
 127. بيمه مسئوليت قراردادی
 128. بخش سوم: بيمه نامه مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان
 129. نحوه صدور بيمه نامه
 130. بيمه نامه مسئوليت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان
 131. شرايط عمومی بيمه نامه مسئوليت مدنی كارفرما در برابر كاركنان
 132. بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عمليات ساختمانی
 133. نحوه صدور بیمه نامه
 134. بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عمليات ساختمانی
 135. شرايط عمومی بيمه نامه مسئوليت مدنی ناشی از اجرای عمليات ساختمانی
 136. بخش پنجم: بيمه مسئوليت فنی بيمارستان
 137. مشخصات بیمه نامه
 138. نحوه صدور بيمه نامه
 139. شرايط عمومی بيمه نامه مسئوليت حرفه ای پزشكان
 140. بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا
 141. بيمه مسئوليت حرفه ای
 142. بيمه مسئوليت دارندگان وسيله نقليه در مقابل شخص ثالث
 143. فصل هفتم: بیمه های مهندسی

 144. بخش اول : بيمه نامه‌ های مهندسی در يک نگاه
 145. مفهوم تمام خطر در بيمه های مهندسی AllRisk
 146. ويژگی های بيمه های تمام خطر مهندسی نسبت به ساير رشته های بيمه
 147. بخش دوم: انواع بيمه های مهندسی
 148. بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختمانی
 149. اجزاء تشكيل دهنده يک پيمان يا قرارداد
 150. موارد مهم شناخت يک بیمه نامه
 151. موارد پوشش بيمه ای بيمه نامه CAR
 152. استثنائات
 153. مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
 154. جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران
 155. بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب
 156. موضوع مورد بيمه
 157. ويژگی های بيمه تمام خطر نصب
 158. پرداخت و تصفيه خسارت
 159. بخش چهارم: بيمه ماشين آلات
 160. بيمه عدم النفع ماشين آلات
 161. بيمه ماشين آلات ساختمانی
 162. بخش پنجم: نسل های قديم و جديد بيمه هايی مهندسی
 163. تعاريف
 164. بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختمانی
 165. بيمه تمام خطر كامپيوتر
 166. بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكی
 167. بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه
 168. بيمه سازه های تكميل شده
 169. فصل هشتم : بیمه های زیان پولی

 170. بخش اول: بيمه اعتبار
 171. بخش دوم: بيمه تضمين
 172. بخش سوم: بيمه عدم النفع
 173. منابع و مآخذ

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 7,000تومان
۱ تا کنون ثبت شده است
لیون گفته : یکشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

خیلی کامل و به جا بود
عالیه

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.