آرشیوهای برچسب: ‫ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮش اﯾﺮانی

دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش

دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش

  • عنوان مقاله : طراحی فرش
  • مربوط به رشته : طراحی فرش
  • فرمت اجرایی : در قالب PDF
  • تعداد صفحات : 66 صفحه

توضیحی مختصر از مقاله پیرامون طراحی فرش , طراحی فرش کامپیوتری :

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﻓﺮش ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ که اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎﻓﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف داﻧﺴﺖ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮح و ﯾﺎ‫ ﻃﺮح هایی در ذﻫﻦ ﺧﻮد و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ، ﻧﻘﺸﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را روی ﻓﺮش ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﻟﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮش را ﺑﺒﺎﻓﺪ و ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ وجود آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح روی ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دو‫ روش ذهنی بافی و روش استفاده از نقشه های شطرنجی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

شما عزیزان برای دانلود مقاله پیرامون طراحی فرش و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.